TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: İşletme

Faruk ÇAKMAK, Oya ERDİL
ENTELEKTÜEL SERMAYE BİLEŞENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Entelektüel sermaye ve örgütsel bağlılık konuları literatürde çalışılmış olsa da, Çağrı merkezi sektöründe bu iki konuyu birlikte değerlendiren çalışmalara az rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; entelektüel sermaye bileşenlerinin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerine olan etkisini tespit etmektir. Araştırma verileri, Türkiye’de Çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 671 çalışanına yapılan anket sonucunda elde edilmiştir. Verilerin analizinde ilk etapta IBM SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak; frekans dağılımı, betimsel istatistikler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve açımlayıcı faktör analizi testleri gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucu finalize edilen veri kümesi bir yapısal eşitlik modeli programı olan AMOS’a işlenerek, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi yöntemleriyle araştırma hipotezleri test edilmiştir. Araştırma sonucunda; entelektüel sermaye bileşenleriyle örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu bulgular entelektüel sermaye bileşenlerinde sağlanacak iyileşmenin, aynı zamanda örgütsel bağlılık bileşenini de yukarıya çekeceğini göstermektedir. Elde edilen araştırma sonuçlarının teorik ve pratik etkileri tartışılarak sektör yöneticilerine ve gelecekte yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsan sermayesi, Yapısal Sermaye, Müşteri Sermayesi, Örgütsel Bağlılık, Yapısal Eşitlik Modeli


THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL COMPONENTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN CALL CENTER SECTOR
 
Intellectual capital and organizational commitment issues have been rarely studied in call center sector. The purpose of this study is to determine the effect of intellectual capital components on employees' organizational commitment. Research data was obtained by 671 employees working in the call center in Turkey. In the analysis phase of the data, SPSS statistical software program was firstly used and performed frequency distribution, descriptive statistics, reliability analysis, correlation analysis and exploratory factor analysis tests. The data set finalized as a result of exploratory factor analysis in SPSS was processed into AMOS, a structural equation model program, and research hypotheses were tested using confirmatory factor analysis and path analysis methods. As a result of the research; a significant relation was found between intellectual capital components and organizational commitment. These findings show that any improvement in the intellectual capital components will also increase the organizational commitment.

Keywords: Human capital, Structural capital, Customer capital, Organizational commitment, Structural equation modeling


Detay

İÇERİK