TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 22  Alan: Finans

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Cansu ÇİLİNGİR, Selin KORKMAZ, Serdar ALPAY
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN TEKSTİL ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL YÖNETİM YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOORA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada BİST Tekstil Deri, XTEKS endeksinde yer alan şirketlerin 2019 yılı finansal performans değerlendirmesi, MOORA yöntemi ile yapılmıştır. Bu değerlendirmeye finansal oranlara ek olarak; kurumsal yönetim kapsamında bilgilerine ulaşılan göstergeler de dahil edilmiştir. Böylelikle, hem şirket performansına hem de şirket yönetimine ait veriler ile bütünleşik bir değerlendirilme yapılması amaçlanmıştır. Analizde MOORA yöntemlerinden olan; oran metodu, referans noktası yaklaşımı ve önem kat sayısı yöntemi kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Genel olarak MOORA oran metodu ve önem kat sayısı yönteminin benzer sonuçlar gösterdiği görülmektedir. Analiz sonucunda en başarısız 3 şirketin 3 yönteme göre de aynı olması dikkat çekici bir sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Corparate Governance, Financial Performance, Moora Analysis


AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCES OF TEXTILE COMPANIES WHICH ARE KOTE IN BORSA İSTANBUL BY MOORA ANALYSIS
 
In this study, the financial performance assessment of the companies included in the BIST Textile Leather, XTEKS index was made with the MOORA method. In addition to financial ratios for this assessment; Within the scope of corporate governance, the indicators, of which information is available, are also included. Thus, it is aimed to make an integrated evaluation with both company performance and company management data. One of the MOORA methods in the analysis; ratio method, reference point approach and importance coefficient method were used and the results were compared. In general, it is seen that MOORA ratio method and importance coefficient method show similar results. As a result of the analysis, it is a remarkable result that the 3 most unsuccessful companies are the same according to 3 methods.

Keywords: Corparate Governance, Financial Performance, Moora Analysis


Detay

İÇERİK