TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 21  Alan: İktisat

Muhlis TURAN, K. Batu TUNAY
BANKA TEMELLİ RİSKLERİ ÖNLEMEDE MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMALARININ ROLÜ VE ETKİLERİ
 
Finansal güvenlik ağının üç ayağından birini oluşturan mevduat sigortası, bankacılık sektöründe finansal güven ve istikrarı sağlamak için dünyada yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. 2008 küresel krizinden sonra mevduat sigortası uygulayan ülkelerin sayısı giderek artmıştır. Mevduat sigortasının mevduat sahiplerinin finansal sisteme güven duymalarına yardımcı olması, bankacılık sistemindeki sistemik riskin etkilerinin önlemesi gibi olumlu yanlarına karşın, bankaları aşırı risk almaya teşvik ettiği ve ahlaki tehlikeye yol açtığı gibi gerekçelerle de eleştirilmektedir. Mevduat sigortası ile sistemik kırılganlık ve diğer banka riskleri arasındaki ilişkiler, 2008 finansal krizinden bu tarafa ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Ekonominin normal işleyiş dönemlerinde mevduat sigortasının ahlaki tehlike etkisinin, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerinde ise yatıştırıcı etkisinin daha baskın olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de mevduat sigortasının banka risklerine etkileri analiz edilmektedir. Ekonominin ve/veya finans sisteminin kırılgan olduğu dönemlerde, mevduat sigortasının banka kaynaklı riskleri önlemede tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak çalışmamızda mevduat sigortası uygulamasının yasal çerçevesi iyi kurgulanmış etkin bir düzenleme ve denetleme sistemi ile birlikte uygulanması durumunda daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevduat Sigortası, Banka Riski, Finansal Krizler, Finansal Güven ve İstikrar, Sistemik Risk


THE ROLE AND EFFECTS OF DEPOSIT INSURANCE PRACTISES IN PREVENTING BANK-BASED RISKS
 
Deposit insurance, which constitutes one of the three pillars of the financial security network, is a widely used application in the world to provide financial trust and stability in the banking sector. The number of countries applying deposit insurance has increased steadily after the 2008 global crisis. Despite the positive aspects of deposit insurance, such as helping depositors to trust the financial system, preventing the effects of systemic risk in the banking system, it is also criticized for reasons such as encouraging banks to take excessive risk and causing moral hazard. Relationships between deposit insurance and systemic fragility and other bank risks are explored in detail from the 2008 financial crisis. It is observed that the moral hazard effect of deposit insurance is more dominant in the normal operating periods of the economy and the sedative effect is more dominant in times when the economy is turbulent. This study analyzed the effects of the risk of bank deposit insurance in Turkey. In periods when the economy and / or financial system is fragile, deposit insurance is not seen as sufficient alone in preventing bank-borne risks. However, in our study, it was concluded that the application of deposit insurance is more successful if it is implemented together with an effective regulatory and supervisory system.

Keywords: Deposit Insurance, Bank Risk, Financial Crises, Financial Trust And Stability.Systemic Risk


Detay

İÇERİK