TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 21  Alan: İktisat

Ayşe Gökçen KAPUSUZ
ÇALIŞANLARIN İŞLE BÜTÜNLEŞME TUTUMLARI GÖRÜNÜRDE VAR OLMA DAVRANIŞLARINI ETKİLER Mİ?
 
Bu çalışmanın amacı, çalışanların işle bütünleşme tutumu ile görünürde var olma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Buradan hareketle, Antalya’da faaliyet gösteren otellerde yönetici statüsünde çalışan 151 bireyden veriler toplanmış ve istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Veri toplama sürecinde kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Analizlerde fiziksel bütünleşme, bilişsel bütünleşme ve duygusal bütünleşme olmak üzere üç boyuttan oluşan işle bütünleşme ölçeği ile görünürde var olma davranışı ölçeğine yönelik geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri sağlanmıştır. Araştırma sorusunu destekler nitelikte, işle bütünleşme ve görünürde var olma davranışı arasında özellikle turizm sektöründe anlamlı bir ilişkinin var olabileceği düşünülerek yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonuçlarına göre, katılımcılar en yüksek puanlamalarını sırasıyla fiziksel bütünleşme, bilişsel bütünleşme, duygusal bütünleşme ve görünürde var olma davranışı üzerinde göstermişlerdir. Ancak korelasyon analizi sonuçlarına göre işle bütünleşme ölçeği boyutlarının görünürde var olma davranışı ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamsız (p>0,05) çıkmıştır. Buna göre, otel yöneticileri işle bütünleşmiş bireyler olsa da bunun görünürde var olma davranışlarına yansımadığı görülmektedir. Çalışmanın kuramsal ve uygulamaya dönük yönleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşle Bütünleşme, Görünürde Var Olma Davranışı, Fiziksel Bütünleşme, Bilişsel Bütünleşme, Duygusal Bütünleşme


DOES THE EMPLOYEES’ WORK ENGAGEMENT ATTITUDES AFFECT PRESENTEEISM?
 
The aim of this study is to examine the relationship between work engagement attitudes and presenteeism. Data were collected from 151 hotel managers operating in Antalya/Turkey and used for statistical analyses. Convenience sampling method and survey technique were used in data collection process. The validity and reliability criterias of work engagement scale with three dimensions named as physical, cognitive, emotional engagement and standford presenteeism scale were obtained. According to the results of descriptive statistics which were done by expecting the significant relationship between work engagement and presenteeism, participants graded the highest scores on physical, cognitive and emotional engagement and presenteeism respectively. However, based on the correlation analysis results there is a statistically insignificant relationship between the dimensions of work engagement and presenteeism (p>0,05). According to this, even though hotel managers are work-engaged individuals, it is seen that this is not reflected in presenteeism. Theoretical and practical aspects of this study were also discussed.

Keywords: Work Engagement, Presenteeism, Physical Engagement, Cognitive Engagement, Emotional Engagement


Detay

İÇERİK