TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 16  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Arzu ALVAN BOZDERELİ
Sermayenin Verimliliğe Katkısı: Bir Panel Veri Analizi
 
Sermaye’nin Türk imalat sanayi’ndeki verimliliğe olan katkısını derinlemesine inceleyen çalışmaların çoğunda, sermayenin de içinde bulunduğu girdilerdeki büyümenin, üretim çıktısındaki büyümeye olan katkısını inceleyen büyüme muhasebesi yaklaşımı kullanılmıştır. Bu çalışmanın amprik analiz kısmında, Türk imalat sanayi’ndeki verimlilik, üretim teknolojilerinin heterojenliğini yatay-kesit bağımlılığı altında inceleyen panel veri analizi ile ölçülmüştür. Çalışmanın ekonometrik kısmında, gözlemlenemeyen ortak faktörler ve/veya yerel bağımlılıkların diğer formlarından meydana gelen, hata yayılma etkisini, regresyonu oluşturan bağımlı ve açıklayıcı değişkenlerin yatay kesit ortalamalarını alarak düzelten, Pesaran’ın, ortak korele etkiler tahminleyicisi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları kısaca şöyle özetlenebilir: 1. Sektörel regresyon sonuçları, üretim teknolojilerinde heterojenitenin varlığını göstermektedir. Fakat, bazı sektör tahminleri inanılmaz iken bazıları ise muğlaktır. 2. Havuzlanmış modellere eğim homojenitesi kısıtının uygulanması sermaye verimlilik tahminlerinin muğlak olmasına neden olmuştur. Ancak, test sonuçlarına göre sektörlerin havuzlanamaz olduğu görülmüştür. Fakat, ortalama grup ve havuzlanmış veri analizlerinin sonuçları ilginç şekilde, benzerdir. 3. Teknoloji tahminleri, gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen ortak faktörlere karşı, CCE tahminleyicisinin kullanımını haklı çıkaracak şekilde, hassastır. Çarpan tahminlerini hassaslaşmasına neden olan gözlemlenebilen faktörlerin neler oldukları çalışma içinde açıklanmıştır. 4. Emek verimliliği, sektörler boyunca, 2002 öncesi döneme kıyasla, bu dönemden sonra oldukça geniş bir dağılım göstermektedir. 2011 yılı itibariyle bazı sektöerlerdeki emek verimliliği 1980 seviyesinin altında hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye İmalat Sanayi, Sermaye Verimliliği, Heterojen Panel Veri Analizi, Yatay Kesit Bağımlılığı


The Contribution of the Capital to Productivity: A Panel Data Analysis
 
Much of the evidence on the impact of capital deepening on productivity in Turkish manufacturing industry comes from studies using growth accounting method which weighs growth in inputs, including capital, by their share in the value of output. The empirical analysis in this study extends the existing evidence on Turkish manufacturing sector productivity using econometric model that account for cross-section dependence and heterogeneity of production technology in a panel setting. The common correlated effects (CCE) type estimator is applied, which makes use of cross-sectional averages of the dependent and explanatory variables of the regression equation to remedy the cross-section dependence problem arising from unobserved common effects and/or error spill-over effects due to spatial or other forms of local dependencies. Overall, the following main conclusions are derived. 1. Individual industry regression results convey apparent technology heterogeneity across the industries. However, some of the individual industry estimates seem implausible whilst most of them are imprecise. 2. Imposing slope homogeneity restriction in the pooled models lends a lot of precision to the capital productivity estimate. However, when tested, the industries are not poolable. But, interestingly, the mean-group and pooled estimates of technology coefficients are close. 3.The technology estimates are sensitive to the presence of observed and unobserved common factors, justifying the use of CCE estimators. We identify four observed factors that render the coefficient estimates sensitive which, as a result, are included in the regressions. 4. Compared to pre-2002 period, labor productivity is widely dispersed across the industries in post-2002 period. By the end of 2011, in some industries labor productivity is well below 1980 levels.

Keywords: Turkey Manufacturing Industry, Capital Efficiency, Heterogeneous Panel Data Analysis, Cross Section Dependence


Detay

İÇERİK