TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 13  Alan: İstatistik

Burcu Kılınç SAVRUL, Melike ÇETİNBAKIŞ
AR-GE Harcamalarının İhracat Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi
 
Ar-Ge harcamaları, küreselleşen ekonomide bir ülkenin sürdürülebilir bir büyüme performansı gösterebilmesi için gerekli en temel değişkenlerden bir tanesidir. Ar-Ge harcamalarının arttırılması, üretim süreçlerindeki inovasyonla verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Ülkeler, güçlü küresel rekabet ortamında rekabet edilebilirlik güçlerini arttırmaları amacıyla da Ar-Ge ve ihracat kavramlarını birbirlerinin itici bir gücü olarak görmektedirler. Çalışmanın amacı; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerindeki Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamaların sektörel yapıdaki gelişimi ile ülkelerin bu faaliyetler sonucunda ihracatlarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaları incelemektedir. Bu doğrultuda çalışmada panel veri analizi kullanılarak 1998-2015 döneminde OECD ülkelerinde araştırma geliştirme harcamalarının ihracat üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, İhracat, Panel Veri Analizi


Effects of Research-Development Expenditures on OECD Countries Export
 
R&D expenditures in a country where the economy to a sustainable growth performance required for the creation of one of the most important variables. R&D spend the production processes to increase the efficiency of the provides the increase of innovation. Countries, powerful competitive edge in global competition forces the availability of R&D and throughout the export concepts are keeping the ejector is a power.The purpose of the operation and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) R&D activities in countries in the sectoral structure of the charges for the development of countries as a result of these activities to improve the export is investigating the work. 1998-2015 study using panel data analysis in this direction has tried to be analyzed during the impact on exports of research and development spending in OECD countries.

Keywords: R&D spending, the export of the Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK