TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 13  Alan: İşletme

Hasan Alp ÖZEL
2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNDE GIPPS ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE AR-GE FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya’da toplam ileri teknoloji ihracat oranı, patent başvuruları ve Ar-Ge harcamalarının kamu harcamalarına ve ulusal gelire oranı ve ayrıca ekonomik büyüme ile ilişkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada 1995’ten 2016’ya kadar yıllık veriler kullanılmaktadır. Veriler arasında bağımlılığın test edilmesinden sonra panel kök testi uygulanmıştır. Ekonomik büyüme oranları üzerinde etkili olduğu düşünülen dört değişken anlamlı ve etkili bulunmuştur. Sonuçlara göre, ekonomik büyüme üzerinde en etkili değişkenler Ar-Ge harcamalarının ulusal gelire oranı ve ileri teknoloji ihracatıdır. Ar-Ge harcamalarının toplam kamu harcamalarına oranı ve patent başvuruları daha az etkili olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bağımsız değişkenlerin tümünün ekonomik büyüme oranları üzerinde pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İleri teknoloji İhracatı, Ar-Ge Harcamaları


RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP AMONG GIPPS COUNTRIES IN THE 2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS
 
Purpose of the study is to investigate the total ratio of high technology export, patent applications and research and development (R&D) spending to state expenditures and their ratio to national incomes as well as their relationship to economic growth levels among Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain that are known as the GIPPS countries. The study uses annual data between the years 1995 to 2016. Following the examination of dependency across cross sections, unit root test was applied. Four variables that were considered to be effective over economic growth levels were found significant and effective. According to the results, two most effective variables over economic growth levels were found to be the ratio of R&D spending to national income and high technology export based on co efficiency magnitude. The share of R&D in total state expenditure and patent applications were found to be less effective. Obtained results also put forward that all independent variables indicated a positive significant relationship over economic growth levels.

Keywords: Economic Growth, High Technology Export, R&D Spending


Detay

İÇERİK