TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 13  Alan: Demografi

Pınar Altınok Gürel
KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR PROJE ÖRNEĞİ
 
Kadınların üretken faaliyetleri, sanayi alanında ve endüstriyel gelişmede ekonomik olarak önemli katkılar sağlamaktadır. Kadın girişimciliğinin sadece ekonomik olarak hayatta kalmak değil, aynı zamanda kadınların kendileri ve sosyal yaşamları için olumlu yansımaları bulunmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmektedir. Kadınların girişimci olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları, girişimci kadınların yaşadıkları engellerin belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı, yerel bir belediyenin kadın girişimlere Avrupa Birliği Projesi dahilinde verdiği eğitim sonucunda finansal olarak da girişimlerini desteklediği kadınlara yönelik olarak iş kurduktan bir yıl sonra durum analizi yapmak üzere toplam 200 kadın girişimcinin karşılaştıkları sorunların ve kadın girişimcilerin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm önerilerinin üretilmesidir. Anket sonucunda finansal engeller, eğitim eksikleri, cinsiyet ayrımcılığı ve devletin bürokratik engelleri temel sorunlar olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, İstatistik Analiz


THE FACTORS AFFECTING PROBLEMS AND SUCCESS IN WOMEN ENTREPRENEURS: A PROJECT EXAMPLES
 
Women’s productive activities provide economically significant contributions to industry and industrial development. Women’s entrepreneurship not only survives economically, but also positively reflects women's self and their social lives. As in many countries of the world, various projects, programs and studies are being carried out in our country to support women's entrepreneurship. Women’s contribution to the country's economy as an entrepreneur may be possible by identifying the obstacles that entrepreneurial women experience and removing these obstacles. The aim of this study was to identify the problems faced by a total of 200 women entrepreneurs and factors affecting the success of women entrepreneurs to conduct a situational analysis one year after establishing a business for women financed by a local municipality as a result of the training provided by the European Union Project to women entrepreneurs, to produce proposals for solutions to problems. As a result of the survey, financial obstacles, lack of education, gender discrimination and state bureaucratic obstacles were identified as main problems.ECTING PROBLEMS AND SUCCESS IN

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Statistical Analysis


Detay

İÇERİK