TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Mikro İktisat

Halil Emre Akbaş,Emin Zeytinoğlu
Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Işığında İdeal Bir Muhasebe Sisteminin Özellikleri ve Bu Bağlamda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 
Bu çalışmanın temel amacı, muhasebe eğitimi veren akademisyenlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) ve ideal bir muhasebe sisteminin sahip olması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 114 akademisyenin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; ideal bir muhasebe sistemi açısından şeffaf, güvenilir ve ihtiyaca uygun finansal bilgilerin raporlanması hususları önem kazanmaktadır. Diğer taraftan katılımcıların; finansal raporlamanın kalitesinin artırılması, şeffaflığın artırılması, hesap verilebilirlik, işletmeler arasında karşılaştırma yapma, gerçeğe uygun sunum sağlama ve karar alma açısından UFRS’lerin ihtiyaca uygun olduğu görüşünde oldukları saptanmıştır. Bu çerçevede katılımcıların ideal bir muhasebe sisteminden beklentileri ile UFRS’ler hakkındaki görüşlerinin genel olarak birbirleriyle uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Sistemi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye, Muhasebe Akademisyenleri, Anket


In the Light of Accounting Academicians’ Perceptions the Features of an Ideal Accounting System and International Financial Reporting Standards within This Perspective
 
The primary purpose of this study is to analyze the perceptions of accounting academicians about International Financial Reporting Standards (IFRS) and the features that an ideal accounting system should have. For this purpose a questionnaire survey was performed with the participation of 114 academicians. According to the results of the study; reporting transparent, reliable and relevant financial information issues become crucial for an ideal accounting system. On the other hand, it was determined that the participants think that IFRS are appropriate for enhance the quality of financial reporting and transparency, accountability, making comparisons between companies, achieving a true and fair view and relevant for decision making. In this framework it is possible to say that the expectations of participants from an ideal accounting system and their perceptions about IFRS are compatible.

Keywords: Accounting System, International Financial Reporting Standards, Turkey, Accounting Academicians, Questionnaire


Detay

İÇERİK