TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Avrupa Birliği

İlahe ELİBEYLİ, Nurhodja AKBULAEV
AZERBAYCAN’DA FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ -1994-2015
 
Küreselleşen dünyamız döviz kurlarının önemini daha da artırmaktadır. Döviz Kurlarının öneminin artması farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Fisher Etkisi(Hipotezi) de bu yaklaşımlar arasında en meşhur olanıdır. Fisher etkisi (Hipotezi) enflasyon oranı ile nominal faiz oranları arasında pozitif ilişki olduğunu açığa çıkaran yaklaşımdır. Bu konuda Azerbaycan örneği üzerinde çalışmalar daha önce yapılmamıştır ki, bu da konunun önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada 1994-2015 dönemine ilişkin Azerbaycan ekonomisine ilişkin veriler kullanılarak Fisher Etkisinin geçerli olup-olmadığı ampirik olarak test edilmesi amaçlanmıştır. Azerbaycan’da 2006 yılında “manatın denominasyon”u uygulandığı için, aynı zamanda 2015 yılında devalüasyon olduğu için araştırma sonuçlarında sapmalar olacağı hipotezinden yola çıkarak, sonuçların daha doğru bir şekilde yansıtılması adına araştırma üç kısma ayrılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olarak özetlenmesi açısından tanımlayıcı istatistikler, bu değişkenler arasında ilişki olup-olmadığını, arada ilişki söz konusu ise ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek için Korelasyon analizi, bu değişkenler arasındakı ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak konu ile ilgili tahminler ve kestirimler yapa bilmek amacıyla Regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, Azerbaycan ekonomisi için veya Azerbacan ekonomisin hiç bir aşamasında (Hiperenflasyon sonrası, para birimindeki değişiklikten önce veya sonra, devalvasyondan önce veya sonra) Fisher etkisinin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faiz oranı, enflasyon, Fisher etkisi, Korelasyon, Analizi


VALIDITY OF FISHER EFFECT IN AZERBAIJAN: TIME SERIES ANALYSIS-1994-2015
 
Our globalizing world is increasing the importance of exchange rates. Increasing the prevalence of exchange rates has led to different approaches. The Fisher Effect (Hypothesis) is also the most famous of these approaches.The Fisher effect (Hypothesis) is an approach that reveals a positive relationship between inflation rate and nominal interest rates. In this regard, studies on the Azerbaijani example have not been done before, which demonstrates the importance of this issue. In the study, it was aimed to test the period of 1994-2015 using empirical data related to the Azerbaijani economy as an empirical test whether the Fisher effect is valid or not. In Azerbaijan, the research is divided into three parts in order to reflect the results more accurately, due to the hypothesis that in the year of 2006 the "denomination of manat" would be devalued in the research results because it was devaluation at the same time. Descriptive statistics in terms of numerical summarization of the obtained data, Correlation analysis to determine whether there is a relationship between these variables and to determine the direction and power of the relationship, To determine the relation between these variables and to make estimations and estimations about the subject by using this relation Regression analysis was applied. As a result of the analysis, it is found that the Fisher effect is not valid for the Azerbaijani economy or at any stage of the Azerbaijani economy (after hyperinflation, before or after the change of currency, before or after Devaluation).

Keywords: Interest rate, inflation, Fisher Effect, Correlation, Analysis


Detay

İÇERİK