TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Gelişme İktisadı

Hamit Yıldırım, Leyla Tavacıoğlu
Denizcilerin Davranış Boyutlarının ve Özgüvenlerinin Analizi
 
Yapılan çalışmada genel olarak davranış kavramından; davranış düzleminin, sosyal kurumların, kültürün ve kişiliğin davranışları nasıl etkilediğinden söz edilmektedir. Davranış kavramından sonra günümüzde önemi yeni anlaşılmaya başlanan ve örgütler için büyük tehdit oluşturan işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı hakkında bilgi verilmiştir. Mobbing (iş yerinde psikolojik taciz) kavramı açıklanmış, mobbingin ortaya çıkış nedenlerinden bahsedilmiştir. Araştırmanın amacı, uygulama alanındaki denizcilerin iş performansı ve iş stresi ile mobbing uygulamaları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evreni, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kaptanlar, başmühendisler, vardiya zabitleri, vardiya mühendisleri ve stajyerlerdir. Kullanılan anket 102 denizciye uygulanmıştır. Ankette Negative Acts Questionnaire ve Systematic Stress Management (American Institute for Preventive Medicine) ölçekleri kullanılmıştır. Anket üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik bilgileri ölçmektedir. İkinci bölümde mobbing algı ölçeği, son bölümde ise iş performans ve iş stresi ölçekleri bulunmaktadır. Araştırma verileri SPSS 21.0 programında çözümlenmiştir. Faktör, güvenilirlik, regresyon ve kolerasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre mobbinging iş stresini yükselttiği ve kişisel performansı düşürdüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşperformansı, İşstresi, Denizci, Vardiya, Algı Ölçek


Behavioral Dimensions of Seafarers and Self-Confidence Analysis
 
In general, this study discusses the concept of behavior, and how the plane of behavior, social institutions, culture and personality affect behavior. After the concept of behavior, information on the concept of mobbing at workplace (psychological harassment), of which the importance is realized recently nowadays and which constitutes a major threat to organizations, is provided. The concept of mobbing (psychological harassment at workplace) is explained, and the reasons why mobbing emerges are discussed. The purpose of the research is to determine the relationship between the job performance and job stress of the seafarers in the field of application and mobbing practices. The population of the research consists of captains, principal engineers, watchkeeping officers, engineer officers and interns who work in the maritime sector. The survey used is applied to 102 seafarers. In the survey, the scales of Negative Acts Questionnaire and Systematic Stress Management (American Institute for Preventive Medicine) are used. The survey consists of three main sections. The first section measures demographic information. The second and last sections include mobbing perception scale, and the scales of job performance and job stress, respectively. The research data are analyzed with the SPSS 21.0 program. Analyses of factor, reliability, regression and correlation are utilized. According to results of this study, it is carried out that mobbing increases working stress and decreases personal performance.

Keywords: Mobbing, Job Performance, Job Stress, Seafarers, Watchkeeping, Perception Scale


Detay

İÇERİK