TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Ekonometri

Cemal Zehir, H. Handan Demir
AİLE İŞLETMELERİNDE AİLE ETKİSİ, PAZARLAMA YÖNELİMİ, YÖNETİM KARARLARI İLE İŞLETME VE AİLE PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
 
Aile işletmeleri hem ülkemiz ekonomisinde hem de dünya ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile işletmelerinin ekonomideki payı düşünüldüğünde, bu işletmelerin dikkatle incelenmesi, sorunlarının ortadan kaldırılması ve faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Aile şirketlerinin kurumsal yapı kazanması ve başarılarının sürdürülebilirliği için yönetişim sistemlerinin uygulanması çok önemlidir. Belirli dönüşüm noktalarında çevredeki değişimlere ayak uyduramayan aile şirketleri yok olma tehlikesiyle karşılaşır. Buradan hareketle, aile şirketlerinin karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde aile etkisi, pazarlama yönelimi, yönetim kararları içinde stratejik süreç, yönetim kurulu, insan kaynakları ve vekalet unsurlarının işletme ve aile performansına etkileri yapısal eşitlik modeli (YEM) içinde ele alınarak ilişkiler belirlenmiş, 244 aile şirketine yönelik anket değerlendirilerek, sürdürülebilir aile şirketi varlığı için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile işletmesi, Aile etkisi, Pazarlama yönelimi, Yönetim kararları, İşletme performansı, Aile performansı


DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FAMILY INFLUENCE, THE MARKETING ORIENTATION, THE MANAGERIAL DECISIONS AND THE BUSINESS & FAMILY PERFORMANCES IN FAMILY BUSINESSES WITH THE HELP OF THE STRUCTURAL EQUATION MODELLING
 
Family businesses have a considerably important place in our economy as well as in the world. Considering their contribution to the economy, it would be reasonable to solve family businesses’ problems and to help them to perform their activities efficiently and productively. In order to support them to achieve a corporate structure and a sustainable success, it’s very important to use governance systems. Family businesses, which are not able to fall into step with the environmental changes at some transformation points, are facing the risk of failing. Starting from this point, family influence, marketing orientation, and managerial decisions including strategic process, board of directors, human resources and succession, on the business and family performances in the course of resolving the difficulties that family businesses encounter have been analysed using the Structural Equation Modelling (SEM) and the relationships have been determined; some suggestions have been brought forward for sustainable corporate estate according to the results of the survey with 244 family businesses.

Keywords: Family business, Family influence, Marketing orientation Managerial decision, Business performance, Family performance


Detay

İÇERİK