TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Pazarlama

Erdal Aydın
Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: GEM Verileri İspatı
 
Dünya ekonomi, politika ve kültürel yapısı üzerinde etkili olan küreselleşme işletmelerin iş yapış şekillerini de önemli ölçüde değiştirmektedir. Küreselleşmenin ilerlemesine bağlı olarak yerel işletmelerin küresel pazarlara kolayca açılabilecekleri bir ortamda oluşurken bu durum küresel rekabet ortamını da beraberinde getirmektedir. Kimi işletmeler bu yeni iş ortamını fırsata çevirebilecekleri yolları doğrudan edinebilirken küçük işletmeler başta olmak üzere çoğu yerel işletme küreselleşmeden olumlu bir şekilde etkilenebilmek için iş yapış şekillerine inovasyon ve girişimcilik uygulamalarını dahil etmeleri gerekmektedir. Bu yaklaşımdan yola çıkan çalışma girişimciliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmaktadır. Neo-klasik büyüme modeline ara değişken olarak girişimciliğin dahil edilmesiyle modellenen çalışmanın analizinde OECD ve Global Entrepreneurship Research Association veri tabanlarından elde edilen 35 ülkeye ait 2006-2015 yılları arası dönemi kapsayan, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, brüt sermaye oluşumu, işgücü ve toplam erken evre girişimci faaliyet verileri kullanılmıştır. Çalışmada yürütülen analiz sonuçları, çalışmanın teorik varsayımlarına uygun bir şekilde girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkide bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Ekonomik Büyüme, Küreselleşme


The Effect of Entrepreneurship on Economic Growth: GEM Data Evidence
 
Globalization influencing economic, political and cultural structure of the world, is also changing the way of doing business dramatically. Depending on the progress of globalization, an environment is formed in which local businesses can easily expand into the global market however this case also brings the global competitive environment. While some businesses are obtaining the paths to convert this new business environment into opportunity directly, some others, especially the small ones, are required to include practices of innovation and entrepreneurship in their way of doing business in order to be affected from globalization in a positive way. Setting out from this approach, the study is empirically investigate the impact of entrepreneurship on economic growth. The analysis of the study is modelled by incorporating entrepreneurship as an intermediate variable to the neo-classical growth model and gross domestic product per capita, gross capital formation, labour and total early-stage entrepreneurial activity data of 35 countries collected from OECD and Global Entrepreneurship Research Association databases covering 2006-2015 period is used in the analysis. The analysis conducted within the study shows that entrepreneurial activity has a significant and positive impact on economic growth compatible with the theoretical assumptions of the study.

Keywords: Entrepreneurship, Economic Growth, Globalization


Detay

İÇERİK