TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Maliye

Volkan YURDADOĞ* , Haşim AKÇA** , İlter ÜNLÜKAPLAN***
Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme
 
Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin de yer aldığı bir çok ülkeyi kapsayan biçimde kullanılan Geçiş Ekonomileri terimi 1980’li yıllarla birlikte literatürdeki yerini almış ve iktisadi mali olmak üzere bir çok açıdan planlı ekonomiden piyasa ekonomisine dönüşüm süreci inceleme altına alınmıştır. Hiç şüphe yok ki uzun yıllar merkezi planlı ekonomik sistemle yönetilen bu ülkelerin ve özellikle diğerlerine göre daha uzun süre bu sistem anlayışıyla yönetilen Türk Cumhuriyetleri’nin dönüşüm süreci kolay olmamakta ve farklılıklar göstermektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların azalmakta değil artan önemini koruyan biçimde gelecek öngörülerini içeren çalışmalar göze çarpmaktadır. Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde geçiş ekonomilerinin iktisadi ve mali başarısını gösteren en önemli göstergeleri; devletin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme uygulamalarıdır. Bu anlamda bu ülkelerdeki özelleştirme örneklerinin incelenmesi ve devletin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak ekonomik özgürlükler endeksinde yerleri önemli birer göstergedir. Bu çalışmada; literatür incelemesi yapılarak ve ilgili ulusal uluslararası veriler ışığında analiz edilerek, 2016 yılında bağımsızlıklarının 25. Yılına giren Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin özelleştirme uygulamalarını ve ekonomik özgürlükler endeksindeki ulaştıkları konum incelenerek ekonomik ve mali açıdan başarıları incelenmiştir. Kazakistan ve Azerbaycan sadece bu uygulamalar açısından diğer geçiş ekonomilerden daha başarılı gözükmemekte aynı zaman da önemli yer altı zenginlerine de sahip olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geçiş ekonomileri, özelleştirme, ekonomik özgürlük, mali özgürlük, kamu harcamaları özgürlüğü, ekonomik büyüme, ekonomik ve mali performans


Evaluating Transformation Process In Central Asian Turkic Republics In Terms Of Privatization And Economic Freedom On 25th Anniversary Of The Transition
 
“Transition economies” phrase , covering various countries as well as Caucasus and Central Asian Turkic Republics, was found its place in the literature by the 1980’s and this transformation process from the centrally planned economy to market economy was analyzed with economic and fiscal dimensions. Without any doubt, the transition process of these countries wouldn’t be easy and exhibits differences, especially for the Central Asian Turkic Republics, as they were governed under the command economy over many years. Related studies is put forward the increasing importance and future predictions within this scope. Two of the most economical and fiscal prosperity indicators of the transition economies are reconstruction of government and privatization implementations. In this context, after literature review analyzing the privatization implementations and the level of economic freedom indexes related to reconstruction of government by many dimensions under seminal international databases are crucial for that countries. With this study, after literature review , on the 25th year of the transition of Caucasus and Central Asian Turkic Republics, in 2016, reconstruction of government and privatization implementations are examined both in fiscal and economically and will be analyzed by many dimensions under seminal international databases . Kazakhstan and Azerbaijan are not only the prosperous countries in this respect but also have outstanding mining and underground resources. We also reach that the reform process of transition and the prosperity of economic indicators have not been strongly correlated.

Keywords: Transition economies, privatization,economic freedom, fiscal freedom , government spending freedom, economic growth, economic and fiscal performance


Detay

İÇERİK