TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İktisat

Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN
Bağımsızlık Sonrası Ermenistan Ekonomisi (1991-2014) ve Gelecekteki Perspektifi
 
Sovyetler Birliği’nin uyguladığı tek merkezden yönetilen ekonomi politikalarıyla bir taraftan üretim, istihdam artışı ve kalkınma gerçekleştirilmeye çalışılırken öte taraftan da bağlı ülkelerin hangi ürünleri üreteceği yine bu tek merkezden tespit edilerek ülkelerin belli alanlarda uzmanlaşmasını ve diğer alanlarda ise öteki ülkelere bağımlı olmasını gerektiren bir ekonomik sistem uygulanıyordu. Bu sistemde birliğe dahil diğer devletler gibi elinde bulunan kaynakların çoğunu Moskova’ya aktarmak zorunda kalan Ermenistan, uygulanmakta olan bağımlı ekonomiden en fazla etkilenen Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olmuştur. Sovyetler Birliği’nin 1980’lerin sonunda uygulamaya koyduğu Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikaları bir taraftan 1917 Ekim Devrimiyle başlayan ve yetmiş iki yıl süren sosyalist iktidarın sonunu getirmiş, öte taraftan da yaklaşık kırk yıllık süren Soğuk Savaş’ın iki önemli aktöründen biri olan SSCB’yi ve bu devletin öncülüğünü yaptığı “Doğu Bloku”nu yıkmıştır. Neticede bu bloğa dahil ülkeler bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Güney Kafkasya Bölgesi’nin Azerbaycan ve Gürcistan ile beraber üç ülkesinden biri olan Ermenistan’da yaşanan bu sürecin dışında kalmayarak 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık sonrası Dağlık Karabağ’ı işgal etmesi nedeniyle ülke ekonomisinin sürekli bir savaş ekonomisi şartlarında yürütülmesi, Ermenistan’a uygulanan izolasyonlar, ülkedeki yolsuzluklar ve yapısal problemler istenilen yabancı yatırımların ülkeye sürekli ve istikrarlı girişine engel olmuş ve bu gelişmeler de dışarıya bağımlı ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu çalışmayla öncelikle Ermenistan ekonomisinin genel görünümü ve değerlendirmesi (1991-2014) yapıldıktan sonra ülkenin ekonomik geleceğine dönük iktisadi bir bakış açısıyla öneriler sunulacaktır. Çalışmada bağımsız uluslararası ekonomik kuruluşlar olan IMF, Dünya Bankası ile aynı zamanda Ermenistan Merkez Bankası, Resmi İstatistik Kurumu gibi kuruluşların iktisadi verilerden yararlanılarak konuyla ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarına da değinilerek yorumlar yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ermenistan, Ekonomik göstergeler, Ermenistan’ın ticari ilişkileri


Armenia’s Economics (1991-2014) And Future Perspectives After Independence
 
The economic policy of the Soviet Union was managed from a single center that implemented an economic system aimed at achieving economic growth, employment, and development. While on the one hand this central authority attempted to impose particular areas of specialization, it also required some of its constituents to depend on other countries that produced products that were themselves determined by the central economic authority. United to the other Soviet States under this system, Armenia, most of whose resources were in the hands of Moscow, was one of the members of the Soviet Union most affected by the economic dependency that was implemented. The Glasnost and Perestroika policies the Soviet Union adopted in the late 1980’s not only brought to an end the socialist power that had endured for seventy-two years after being established in the 1917 October Revolution; they also destroyed both the Soviet Union, one of the two main actors of the nearly forty-year “Cold War,” and ''The Eastern Bloc'', which had been pioneered by the Soviet Union. As a result, including countries of this block began to declare their independence. Armenia which is one of three countries along with Georgia and Azerbaijan in the South Caucasus Region, declared its independence in 1991 by getting involved in this process. Since independence, Armenia has seen the administration of a permanent war economy, as well as isolation from the international community, due to the occupation of Nagorno-Karabakh. These factors, in addition to corruption and structural problems in the country, have hampered the stable and sustained entry of foreign investment. These developments have also adversely affected the international trade upon which the economy depends. In the present study, an overview and assessment of the Armenian economy will be presented, along with a proposal for the economic future of the country. The authors cite comments on the subject by the Central Bank of Armenia and the official National Statistical Service, as well as by independent international economic institutions such as the World Bank and the IMF; The authors base their study on data from economic organizations that rely on the results of scientific research.

Keywords: Armenia, economic indicators, Armenia’s trade relations


Detay

İÇERİK