TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İşletme

Emre Yıldırım, Yusuf Arslan, Merve Türkmen Barutçu
KÜLTÜREL BOYUT OLARAK BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ve MÜSAMAHANIN ONLINE ALIŞVERİŞ HARCAMALARINDAKİ ROLÜ
 
Kültürel arka plan insan davranışlarını birçok alanda etkilemiştir. Bu alanlardan birisi de e-ticaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Hofstede’nin kültürel boyutlarından belirsizlikten kaçınma ve müsamahanın online alışveriş harcamaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda 54 ülkeden 2012 yılına ait veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Bulgular doğrultusunda müsamahanın online alışverişleri arttırdığı, aksine belirsizlikten kaçınmanın ise azalttığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak, tüketicilerin güven ortamında online alışverişe olan istekliliklerinin arttığı, belirsizlik ve risk ortamında ise azaldığı ifade edilebilir. Bununla birlikte ortaya çıkarılan bir diğer sonuç da online alışverişlerin kültürden kültüre nasıl değiştiği olmuştur.

Anahtar Kelimeler: belirsizlikten kaçınma, müsamaha, kültürel boyut, online alışveriş, güven, risk


THE ROLE OF UNCERTAINTY AVOIDANCE AND INDULGENCE AS CULTURAL DIMENSIONS ON ONLINE SHOPPING EXPENDITURE
 
Cultural background affects human behaviors in many areas. One of these areas is e-commerce. In this study the effects of uncertainty avoidance (UAI) and indulgence (ING) as Hofstede’s cultural dimensions on online shopping expenditure (OSE) have been investigated. In this context, data from 54 countries by the year 2012 have been subjected to regression analysis. In accordance with the findings, it has been revealed that ING increases the OSE; conversely UAI decreases. Accordingly, it can be expressed the willingness of consumers to shop online increases in case of trust; but decreases in case of uncertainty and risk environment. One of the results occurs with this study is how attitudes towards online shopping change from culture to culture.

Keywords: uncertainty avoidance, indulgence, cultural dimension, online shopping, trust, risk


Detay

İÇERİK