TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Finans

Selçuk BALI, Mete GÜLER
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE ETKİLERİ
 
Küresel finansal kriz kapitalizmin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en önemli krizdir. Ancak, küresel krizin etkileri daha önce Latin Amerika ülkelerinde yaşanmış olan krizlerden çeşitli açılardan daha az şiddetli ortaya çıkmıştır. Geçmişte Latin Amerika ülkelerinde önemli birçok finansal kriz yaşanmış olması nedeniyle bu krizin krizin Latin Amerika bölgesine/ekonomilerine ciddi etkileri olmamıştır. Bu çalışmanın amacı küresel krizin Latin Amerika’ya etkilerini analiz edebilmektir. Krizin etkilerinin Latin Amerika ülkelerinde genel olarak heterojen olması nedeniyle ülkeler farklı durumlardan ziyada bir bütün olarak ele alınacaktır. Aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinin krizden daha az şiddetli bir şekilde nasıl etkilendiği irdelenecektir. Sonuç olarak iyi ve güçlü makroekonomik çerçeve ve 1990’lardan itibaren uygulanan güçlü maliye ve para politikaları Latin Amerika ülkelerinin krizden daha az etkilenmelerinde önemli bir rol oynamıştır

Anahtar Kelimeler: Küresel Finansal Kriz, Latin Amerika ekonomileri, Ekonomik büyüme, Uluslararası ticaret


The IMPACTS of the GLOBAL FINANCIAL CRISIS on LATIN AMERICAN COUNTRIES
 
The global financial crisis is the most important capitalist crisis since World War II. However, the impacts of the global crisis on Latin America have in some respects been less severe than in previous crises. Because Latin American countries have experienced several important crises in the past, the crisis did not have severe impacts on Latin American region/economies. The aim of this article is to analyze the impacts of the global crisis on Latin America. Since the effects of the crisis on Latin American countries are generally heterogeneous, we will only mention the countries have different cases rather than all of them. We will also argue how Latin American countries are affected less severe from the crisis. We conclude that good and powerful macroeconomic frameworks and strong fiscal and monetary policies applied since 1990s played an important role to decline the impact of the crisis on Latin American countries.

Keywords: Global financial crisis, Latin American economies, Economic growth, International trade


Detay

İÇERİK