TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Pazarlama

Mustafa BOZ - Hüseyin GÜRBÜZ - Sapargül TURDUBEKOVA
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
İnternet ve sosyal medya neredeyse günlük yaşantımızın bir parçası olmuş durumdadır. Sosyal medya, orijinal olarak insanların değişik konulardaki düşüncelerini ve görüşlerini, bunun yanında içerikleri, bağlantıları, fotoğrafları, videoları vb. araçları diğer üyelerle paylaşmaları için dizayn edilmiştir. Sosyal medya aynı zamanda insanların alışveriş davranışlarını da etkilemektedir. İnsanlar özellikle satın aldıkları üründen memnun olmadıkları zaman, alışveriş deneyimlerini sosyal medya araçları yoluyla diğer insanlarla paylaşma eğilimindedirler.Tüketicilerin büyük kısmı arkadaşlarının ve yabancıların görüşlerine, ürün reklamlarından daha fazla güvenmektedir. Bu nedenle, pazarlama ve iletişim yöneticileri, markaları hakkında olumlu haberlerin çevrimiçi yayılmasını teşvik etmek için yeni yöntemler ve stratejiler geliştirmeye başlamış bulunmaktadırlar. Günümüzde, sosyal medya kavramı birçok işletme yöneticisi için en önemli gündemi oluşturmaktadır. İşletmeler mevcut müşterilerine hizmet etmek ve yeni müşteriler çekmek için sosyal medyanın çok değerli bir araç olduğunu kavramaya başlamışlardır. Çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, alan yazın taranarak sosyal medya kavramı, sosyal medya araçları, özellikleri, kullanım alanları, gelişimi ve sosyal medya paylaşımı incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri ile alan çalışması yapılarak, internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile sosyal medyadaki paylaşımlar konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anketin sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından yararlanmanın yanı sıra, likert ölçekli sorularda ortalamalar arası anlamlı farklılıklar ve ilişkiler t testi, ki kare ve varyans analizi (ANOVA) testleriyle ayrıca araştırılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, araştırma bulguları ortaya konulmuş, yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Yeni medya, Internet, Pazarlama İletişimi


The Role of Social Media in Marketing Communication: A Survey on University Students
 
Internet and social media has almost become part of our daily lives. Social media tools like Social Media was originally designed for people to share their thoughts and views about different topics with other members, and also share content, links, photos and videos etc. Social media also influences people's buying behaviours. People are apt to share their shopping experiences with others through social media tools, particularly if they are not satisfied with the product. Most consumers trust the opinion of friends and strangers more than official advertising. So marketing strategies has started to look for ways to encourage positive news to spread about a brand online. The concept of Social Media is top of the agenda for many business executives today. Businesses are realizing that social media sites are invaluable for serving current customers and attracting new ones. Our study consists of two main parts: In the first part, in the light of literature, The concept, social media tools, properties, development, and sharing of social media are examined. In the sencond part of the study, a survey is realised among Canakkale Onsekiz Mart University students, and it is tried to determine their usage habits of internet and social media, and perceptions about social media share. Face to face interview method was used in this study. In general, the reliability of the questionnaire was analyzed. In the statistical evaluation of the results of the survey, frequency distribution was utilized, in the Likert-scale questions, significant differences between means were analyzed by independent-samples t-tests, chi-square tests, and One- way ANOVA tests. In the final part of the study, research findings were introduced, interpreted and recommendations were developed.

Keywords: Social Media, New Media, Internet, Marketing Communication


Detay

İÇERİK