TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Çalışma Ekonomisi

Abbas Bayır, Müjgan Deniz
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI KRİZLERİNİN YÖNETİLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
 
Türkiye ekonomisi 1983 yılından bu yana dönemin başbakanı tarafından Transformasyon olarak adlandırılan bir dışa açılma sürecine girmiştir. 1983 yılına kadar Türkiye’de görülen ekonomik krizler ağırlıklı olarak döviz kıtlığından kaynaklanan darlık bunalımları niteliğindedir. Bu tarihten sonra Türkiye ekonomisinde ve buna bağlı olarak bütün sektörlerde büyük bir yapısal değişim ve dönüşüm görülmüştür. Bu değişim sürecinde ana amacın ekonomiyi yeniden yapılandırmak ve küreselleşme yolu ile Avrupa Birliği ile bütünleşmesini hızlandırmaktır. Bu çerçevede, 1983 öncesinde tahsisat yoluyla çözülen ekonomi problemleri de önemli ölçüde arz talep kanunlarının işleyişine ve piyasaya terkedilmiştir. Buna karşılık 1983’ten sonra ortaya çıkan majör ekonomik krizlerin tamamının cari işlemler açığından kaynaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada; cari işlemler açığının yönetilmesi sorunu iş güvenliği konseptinin uygulanması yönünde analojik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının yol açtığı ekonomik krizler ile siyasal istikrar arasındaki ilişki incelenmiştir. Cari işlemler açığının sürdürülemez olarak kabul edildiği ve bu durumun ekonomik krize dönüştüğü dönemlerde ortaya çıkan siyasal çalkantılar arasındaki örtüşmeler incelenmiştir. Her büyük cari işlemler açığı krizi sırasında görülen siyasal krizlerin ekonomik krizlerin sonucu olmaktan çok sebebi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla iş güvenliğinde olduğu gibi iş kazalarının işçi ve iş süreçlerinin yöneticilerinin tutumları arasındaki kuvvetli bağın cari işlemler açığı krizlerine de uygulanabileceği cari açık ile bu açığı yönetenlerin tutumları arasındaki kuvvetli ilişki ortaya konmuştur. Böylece cari işlem açığının yönetilmesinde bireylerden ekonomi yönetimine kadar tüm kesimlerin iş güvenliği ilkeleri doğrultusunda hareket ederek cari işlemler açığı tehlikesinin yönetilebilir bir risk bağlamına taşınabileceği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Açığı, Yabancı Sermaye, Döviz Kuru, Ani Fren, Siyasal Korporatizm


SAFETY APPROACH IN MANAGING CURRENT ACCOUNT DEFICIT CRISIS IN TURKEY
 
Turkey's economy has entered into an outreach process since 1983, the transformation period so called by the prime minister of that era. Economic crises seen in Turkey until 1983 were mainly caused by the crisis nature of shortness of foreign exchange shortages. After this date, Turkey's economy is subject to a major structural change and transformation in all sectors accordingly. The main purpose of the transformation process is to restructure the economy and to accelerate the integration with the European Union and enter globalization path. In this context, the economic problems which were taken as allocation problems before the 1983 are significantly started to be solved the market rule through the operation of the law of supply and demand. In contrast, after 1983, major economic crisis are emerged due to the current account deficit. In this study, the management of the current account deficit crisis are handled an implementation of the concept of job security issue. The problem of current account deficit crisis has been dealt with an analogical approach. In the study Turkey's economy is examined under the relationship between political stability and economic crises caused by the current account deficit. Considering the current account deficit is to be unsustainable and the periods of economic crisis that overlaps the emerging political turmoil were investigated. The political crises seen during each prominent current account deficit crisis show the relation between economic crisis and political instability. Therefore, a strong bond has been demonstrated between current account deficit and political crises. This approach of job security of workers and attitudes of management of business processes can be applied to the deficit crisis and the attitudes of economy governments due to the similarity of the relation. Thus acting in linewith the current account current account safety principles of economic management to all segments of the individuals managing the deficit could be moved to a manageable risks are set forth in the context of the danger elimination.

Keywords: Current Account Deficit, Foreign Capital, Exchange Rate, Sudden Braking, Political Corporatism


Detay

İÇERİK