TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: İktisadi Düşünceler Tarihi

İsmail GÖKDENİZ, Emre TOPOĞLU
İSLAM EKONOMİSİ ÖNGÖRÜLERİ VE MODÜLER İKTİSAT STRÜKTÜRÜNE GÖRE BİR SOSYALİZM VE KAPİTALİZM ELEŞTRİSİ
 
Bilindiği üzere Karl Marks, ekonomik ve tarihsel açıdan ortaya attığı görüşler ile toplumların gelecek yönelişlerini ciddi biçimde etkilemiştir. Bugün, Marks ve onun öğretilerinin, uygulandığı çeşitli ülkelerde istenilen sonuçları vermediği, daha net bir ifade ile hüsran ile neticelendiği açıktır. Ancak tüm bunlara rağmen, Marks ve öğretilerinin güncellenmeye çalışılması sonucu, halen bu öğretiden olumlu sonuçlar bekleyen kişilerin sayısı, azımsanmayacak bir büyüklüktedir. Karl Marks Sosyalizmi ise maddecilik kuramı üzerine kuruludur. Buna göre, insan, hayat ve kâinat tabiat kanunlarına göre kendiliğinden gelişen bir maddedir. Yaratıcı ve yaratılan yoktur. Ancak maddenin evrimi vardır. Bu bağlamda çalışmamızda kısada olsa Marks’ın hayatından çarpıcı kesitler ile görüşlerine ilişkin özet bilgiler yer almaktadır. Yine görüşlerinin tarihsel süreç içerisinde sağlam bir temele dayanmadığı da açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, çalışmayı yapmamıza vesile olan, Modüler İktisat anlayışı bağlamında Sosyalizm ve hâlihazırda etkileri geniş alanlara yayılmış olan Kapitalizm hususunda bazı somut gerçekler ve eleştriler, İslam Ekonomisi penceresinden oldukça kısa bir şekilde tahlil edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Modüler İktisat, Sosyalizm, Kapitalizm


A CRITISIM OF SOCIALISM AND CAPITALISM ACCORDING TO FORECASTS OF ISLAMIC ECONOMY AND MODULAR ECONOMIC STRUCTURE
 
As is known, Karl Marx , economic and historical aspects put forward the opinion that the future of society with their orientation has been seriously affected. Today, Marx and his teachings, which are applied in various countries give the desired results, it is clear that culminated with a clear expression of frustration. However, despite all this , and of the teachings of Marx as a result of trying to be updated, still waiting for positive results from these teachings number of people, is a substantial size. Karl Marx Socialism is based on the theory of materialism. Accordingly, people, life and the universe, according to the laws of nature is a substance spontaneous. There is no Creator and the created. However, there is evolution of matter. In this context, in our study, though short of Marx's life with stunning sections include summary information on the views. Again, opinion is not based on a solid foundation in the historical process has been tried to be explained. Finally, the study us to do that is instrumental , Modular Economics understanding in the context of socialism and already the effects spread widely Capitalism in respect of some concrete facts and criticism, Islamic Economics from the window is quite short way to assay was attempted.

Keywords: Islamic Economics, Modular Economics, Socialism, Capitalism


Detay

İÇERİK