TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Politik İktisat ve Kurumsal İktisat

H. Gonca DİLER, F.Çiğdem TARHAN
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI - BÜTÇE AÇIĞI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI
 
Çalışma, literatür araştırmalarının ve yaklaşımlarının doğrultusunda Türkiye‘de bütçe ve cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de cari işlemler açığı ve bütçe açığı arasındaki ilişki, zaman serisi analiziyle yıllık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla cari işlemler açığı ve bütçe açığı kullanılmıştır. Cari işlemler açığı verileri; Devlet Planlama Teşkilatı’ndan, bütçe açığı verileri; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden tedarik edilmiştir. Cari işlemler açığı ve bütçe açığı değişkenlerine ait veriler 1950-2012 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada cari işlemler açığı ve bütçe açığı arasındaki ilişki, Granger nedensellik testi kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucunda Türkiye’de cari işlemler açığı ve bütçe açığı arasında uzun dönemli istikrarlı bir çift yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Açığı, Bütçe Açığı, Zaman Serisi Analizi, Phillips-Perron Birim Kök Testi, Granger Nedensellik Testi


THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT BUDGET DEFICIT: A RESEARCH ON TURKEY
 
This study aims to investigate whether there is a relationship between budgetary deficit and current accounts deficit in Turkey in line with the literature studies and methodologies. In the study, the relationship between current accounts deficit and budgetary deficit in Turkey was investigated by the time series analysis using annual data. For this purpose, the current accounts deficit and the budgetary deficit datasets were used. The current accounts deficit data were provided from State Planning Organization, and the budget deficit data were provided from the Ministry of Finance Directorate General of Budget and Fiscal Control. The data on the current accounts deficit and budgetary deficit variables cover the 1950-2012 period. In the study, the relationship between the current accounts deficit and budgetary deficit were investigated using Granger causality test. As a result of the causality test, a long-term, stable and two-way relationship was found between the current accounts deficit and budgetary deficit in Turkey.

Keywords: The Current Account Deficit, Budget Deficit, Time Series Analysis, Phillips-Perron Unit Root Test, Granger Causality Test


Detay

İÇERİK