TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: İşletme

Burakhan BARS
EBEVEYN TUTUM, ROL VE DAVRANIŞLARININ İLK ÇOCUK VE DİĞER ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Ailede çocuğa karşı gösterilen tutum, rol ve davranışlar, aile yapısı ile çocuğun kişilik gelişiminde önemli rol oynar. Ebeveynlerin çocuklarına karşı düzenli ve tutarlı şekilde ortaya koydukları davranış kalıpları, onların ruhsal uyumu bakımından belirleyici rol oynar. Bunun yanında destekleyici ve olumlu tutumlar çocuğun gelişiminde katkı sağlarken, kısıtlayıcı ve olumsuz tutumlar çeşitli ruhsal sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bazı ailelerde söz konusu tutum, rol ve davranışlar ilk çocukları ile sonraki çocukları arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmada ailelerin ekonomik durumunun, eğitim düzeyinin, yaş ve meslek gruplarındaki farklılıkların, ilk ve sonraki çocuklarını yetiştirmedeki tutum, rol ve davranışları ne derecede etkilediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında evli ve çocuklu olmak şartı ile Nevşehir ili ve çevre kasabalarından toplam 400 aileyle mülakat ve görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre anne babaların birinci çocuklarını yetiştirirken sergilemiş oldukları tutum, rol ve davranışları ile sonraki çocuklarını yetiştirirken sergilemiş oldukları tutum, rol ve davranışları arasında fark olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularından elde edilen bilgilere göre; anne babaların çocuk sahibi olmadan önce çocuk yetiştirme adına bir eğitim almadıkları ve ekonomik olarak kendilerini test etmedikleri belirlenmiştir. Anne babaların birinci çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranış, rol ve tutumları daha klasik ve geleneksel tarzda iken sonraki çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranış, rol ve tutumlarının daha modern tarzda olduğu tespit edilmiştir. Yüksek gelir sahibi veya memur grubuna dahil olan ailelerin çocuklarına yönelik tutum, rol ve davranışlarının; düşük gelir düzeyine sahip ailelerin tutum, rol ve davranışlarına oranla daha bilinçli, düzenli ve planlı olduğu saptanmıştır. Çocuk sahibi olmada toplum baskısının da rolü ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Tutum, Rol, Davranış, Çocuk Yetiştirmek


THE EFFECTS OF PARENT ATTITUDES, ROLES AND BEHAVIORS ON THE FIRST CHILD AND OTHER CHILDREN
 
The attitudes, roles and behaviors shown towards the child in the family play an important role in the personality development of the child, together with the family structure. Behavior patterns that parents regularly and consistently show towards their children play a decisive role in terms of their spiritual harmony. In addition, supportive and positive attitudes contribute to the development of the child, while restrictive and negative attitudes lead to the emergence of various mental problems. In some families, these attitudes, roles and behaviors may differ between their first child and their next child. In this study, it was aimed to examine to what extent the economic status of families, education level, differences in age and occupation groups affect the attitudes, roles and behaviors in raising their first and later children. Within the scope of the research, interviews and interviews were conducted with a total of 400 families from Nevşehir province and surrounding towns, provided that they are married and have children. According to the results obtained, it has been observed that there is a difference between the attitudes, roles and behaviors of parents while raising their first child and their attitudes, roles and behaviors while raising their next children. According to the information obtained from the research findings; It was determined that the parents did not receive any education in the name of raising children before they had a child and did not test themselves economically. It has been determined that while the behaviors, roles and attitudes of the parents while raising their first child are in a more classical and traditional style, the behaviors, roles and attitudes exhibited while raising their next children are in a more modern style. The attitudes, roles and behaviors of families with high income or belonging to the civil servant group; It has been determined that families with low income levels are more conscious, regular and planned compared to their attitudes, roles and behaviors. The role of social pressure in having children has also been revealed.

Keywords: Parent, Attitude, Role, Behavior, child-rearing


Detay

İÇERİK