TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: Ekonometri

Kübra KENDİR, Engin KARAKIŞ
OECD ÜLKELERİNİN EĞİTİM VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
 
Eğitim ve sağlık, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim ve sağlık hizmetleri, ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasında çok önemli bir etken olan insan kaynağının her bakımdan üretkenliğini ve verimliliğini artırmaktadır. Bu çalışmada OECD ülkeleri eğitim ve sağlık kriterlerine göre Çok Kriterli Karar Verme yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada OECD ülkeleri 2015, 2016 ve 2017 yıllarında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Ülkelerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin önem ağırlıkları AHP yöntemiyle belirlenmiştir. Daha sonra OECD ülkeleri ÇKKV yöntemlerinden VİKOR, COPRAS ve ARAS yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetlerine önemli bütçeler ayırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ÇKKV Yöntemleri, AHP, VİKOR, COPRAS, ARAS, OECD Ülkeleri


ANALYSIS OF OECD COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS IN TERMS OF EDUCATION AND HEALTH INDICATORS
 
Education and health have an important place in the socio-economic development of countries. Education and health services increase the productivity and efficiency of human resources, which is a very important factor in the socio-economic development of countries. In this study, OECD countries were examined with Multi-Criteria Decision Making methods according to education and health criteria. In the study, OECD countries were evaluated and analyzed in 2015, 2016 and 2017. The importance weights of the criteria used in the evaluation of countries were determined by the AHP method. Then, OECD countries were analyzed using MCDM methods, VIKOR, COPRAS and ARAS methods. According to the results of the analysis, it has been seen that socio-economically developed countries allocate significant budgets for education and health services.

Keywords: MCDM Methods, AHP, VIKOR, COPRAS, ARAS, OECD Countries


Detay

İÇERİK