TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: Kamu Yönetimi

Serkan IŞIK
KAMU İHALELERİNDE SAYDAMLIK İLKESİNİN ÖNEMİ
 
Günümüzde devletlerden beklenen fonksiyonların artışıyla birlikte kamu harcamalarının da ciddi oranda arttığı bilinmektedir. Bu artışla birlikte kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik kullanımı da daha önemli bir hale gelmiştir. Harcamaların kamu kaynakları kullanılarak belirtilen kurallara uygun yapılabilmesinin en ideal yöntemi de ihalelerdir. Kamu ihalelerinin ise yolsuzluğu önlemek, mali disiplini ve hesap verebilirliği sağlamak gibi amaçları birlikte gerçekleştirebilmek için belli kurallara uygun biçimde yapılmaları gerekmektedir. Temel ilkeler olarak adlandırılan bu kuralların en önemlilerinden biri de diğer temel ilkelerin ön şartı niteliğinde olan saydamlık ilkesidir. Bu çalışmada kamu ihalelerinde saydamlık ilkesinin önemi, ihale sürecinin temel konuları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu İhaleleri, Kamu Harcamaları, Mali Saydamlık, Saydamlık İlkesi


THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENTS
 
Today, it is known that with the increase in the functions expected from the states, public expenditures have increased significantly. With this increase, more effective, efficient and economical use of public resources has become more important. The most ideal method of making expenditures in accordance with the specified rules by using public resources is through public procurements. In order to achieve objectives such as preventing corruption, ensuring financial discipline and ensuring accountability, public procurements must be conducted according to certain rules. One of the most important of these rules, which are called basic principles, is the principle of transparency, which is a prerequisite for other basic principles. In this study, the importance of the principle of transparency in public procurements has been tried to be explained through the basic issues of the procurement process.

Keywords: Public Procurements, Public Expenditures, Fiscal Transparency, Transparency Principle


Detay

İÇERİK