TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: Çalışma Ekonomisi

Enes DOĞRU, Murat ÇİFTÇİ
TÜRKİYE’DE UZUN DÖNEMLİ KAMU SAĞLIK HARCAMALARINDA SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
 
Devletlerin vatandaşlarının yüksek yaşam standartlarına ulaşmasında sağlayacakları en temel katkı, etkin bir kamu sağlık hizmet sunumudur. Ancak etkin kamu sağlık hizmetinin sunumu için yeterli mali kaynağa sahip olmak gerekir. Aynı zamanda ihtiyaç oluşumunu destekleyecek nüfus özelliklerinin de etkisi vardır. Kısaca kamu sosyal harcamalarının sosyoekonomik belirleyicilerinin olduğu inkar edilemez. Bu çalışmada 1981-2017 yılları arasında gerçekleşen kamu sağlık harcamalarında belirleyici özelliğe sahip sosyoekonomik etkenlerin neler olduğu araştırılmıştır. Uygulamada kullanılan ekonometrik teknik Granger Nedensellik analizidir. Bu analize geçmeden önce durağanlık varsayımı test edilmiş, ardından Granger Nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Potansiyel belirleyici değişkenlerse altısı ekonomik, yedisi sosyal olmak üzere on üç değişkenden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular altı ekonomik değişken içerisinde hiçbirinin kamu sağlık harcamalarının nedeni olmadığı sonucuna varıldı. Halbuki yedi sosyal göstergeden üçünün %5 hata payında, kalan dördünün ise %10 hata payında kamu sağlık harcamalarının nedeni olduğu tespit edildi. Bu durum ülkemizde kamu sağlık harcamaları üzerinde ekonomik sebeplerden çok sosyal sebeplerin belirleyici olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık sistem ve politikası, sosyal politika, sağlık harcamaları.


SOCIOECONOMIC DETERMINANTS OF LONG-TERM PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY
 
The most basic contribution of states to reach the high living standards of their citizens is the provision of effective public health services. However, it is necessary to have sufficient financial resources for the provision of effective public health services. At the same time, population characteristics that will support the formation of needs also influence this. In short, it cannot be denied that public social expenditures have socioeconomic determinants. In this study, the socioeconomic factors that have a decisive feature in public health expenditures between the years 1981 and 2017 are investigated. The econometric technique used in this practice is Granger Causality analysis. Before proceeding to this analysis, the stationarity assumption is tested, and then the Granger Causality analysis is carried out. Potential determinant variables consist of thirteen variables, six of which are economic and seven are social. It is concluded that none of the six economic variables are the cause of public health expenditures. However, it is determined that three of the seven social indicators are the cause of public health expenditures with a margin of error of 5% and the remaining four with a margin of error of 10%. This situation supports that, social reasons rather than economic reasons are determinants of public health expenditures in our country.

Keywords: Health management, health economics, health system and policy, social politics, health expenditure.


Detay

İÇERİK