TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: İşletme

Özge SARAÇ ÖZDEMİR, Aynur ACER
ÜNİVERSİTELERİN TEDARİKÇİ SEÇİMİ KARARININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ
 
Tedarik zinciri yönetiminde en önemli karar problemlerinden birisi tedarikçi seçimi problemleridir. İşletmeler kendi üretecekleri mal ve hizmetleriyle alakalı elinde bulundurması gereken ürünler için bir veya birden fazla tedarikçi ile işbirliği yapmaktadır. Dolayısıyla hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de işletme için en uygun fiyatı sağlayacak güçlü tedarikçilerle çalışmak istemektedirler. Birbirine ters özelliklere sahip farklı sayıda ve nitelikte kriterler işletmelerin tedarikçi seçimi kararını etkilemekte ve belirlemektedir. Bu çalışmada üniversitelerin özellikle son yıllarda en çok tedarik edilen ürünlerden birisi olan elektronik ürün veya malzemelerin tedarik edilmesinde tedarikçi seçimi kriterleri belirlenmiş ve kriter ağırlıkları analitik hiyerarşi süreciyle (AHS) değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda en önemli kriterin hizmet kriteri olduğu ve bu kriteri sırasıyla teslimat, kalite, fiyat ve markanın takip ettiği elde edilmiştir. Ayrıca alternatifleri oluşturan tedarikçiler arasından seçim yapılarak tüm kriterler ışığında en önemli tedarikçilerin ise Apple ve Samsung olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Çok Kriterli Karar Verme


DETERMINING SUPPLIER SELECTION DECISION OF THE UNIVERSITIES BY THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
 
In supply chain management, one of the most important decision problems is supplier selection decisions. Businesses cooperate with one or more suppliers for the products they need to keep related to the goods and services they will produce. Therefore, they want to work with strong suppliers that will both meet their needs and provide the best price for the business. Different number and quality of criteria with conflicting features affect and determine the supplier selection decision of the enterprises. In this study, supplier selection criteria were determined in the procurement of electronic products or materials, which are one of the most procured products of universities, especially in recent years and criterion weights were evaluated by the analytical hierarchy process (AHP). As a result of the analysis, the most important criteria affecting supplier selection is the service and it has been obtained that this criterion is followed by delivery, quality, price and brand, respectively. In addition, it has been found that the most important suppliers among the suppliers that make up the alternatives are Apple and Samsung.

Keywords: Supplier Selection, Analytical Hierarchy Process (AHP), Multi-Criteria Decision Making


Detay

İÇERİK