TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: Çalışma Ekonomisi

Şehrinaz POLAT, Handan ALAN, Hanife TİRYAKİ ŞEN
HEMŞİRELERİN POLİTİK BECERİLERİ İLE İKNA YÖNTEMLERİNE DUYARLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
 
Hemşirelerin politik becerilerini ve ikna stratejilerine duyarlılıklarını değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, hemşirelerin ikna stratejilerine duyarlılıklarının öncülü olarak politik beceriyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada tanımlayıcı, kesitsel tasarım yöntemi kullanmıştır. 01 Kasım – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinde, 590 hemşire ile yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada hemşirelerin en fazla iknaya duyarlı oldukları yöntem Karşılıklılık yöntemi, en az duyarlı olduğu yöntem ise Sosyal İspat’dır. Samimi görünme, tüm ikna yöntemlerine duyarlılık üzerinde etkilidir. Sosyal Zeka, Yetki yöntemi haricindeki ikna yöntemlerine duyarlılığı etkilemiştir. Kişilerarası etki, Beğenme ve Kıtlık haricindeki ikna yöntemlerine duyarlılığı etkilemiştir. İlişki ağı kurma becerisi ise Karşılıklılık haricindeki diğer ikna yöntemlerine duyarlılığı etkilemiştir. Politik beceri, hemşirelerin ikna stratejilerine duyarlılıklarını etkileyen faktörlerden biridir. Hemşirelerin farklı ikna yöntemlerine duyarlı olduğu, politik becerinin alt boyutlarının farklı ikna yöntemlerine duyarlılıklarını etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ikna yöntemlerine duyarlılık, politik beceri, hemşire, hastane


THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES' POLITICAL SKILLS AND SUSCEPTIBILITY TO PERSUASION STRATEGIES: A CROSS-SECTIONAL STUDY
 
There are few studies evaluating nurses' political skills and susceptibility to persuasion strategies. This study was conducted to evaluate political skill as a precursor to nurses' sensitivity to persuasion strategies. In this study, descriptive, cross-sectional design method was used. It was conducted between 01 November – 31 December 2019, in a university hospital, with 590 nurses. Descriptive statistics and regression analysis were used in the analysis of the data. In this study, the strategy that nurses are most susceptibility to persuasion is Reciprocity, and the least susceptibility is Social Proof. Appearance of sincerity is effective on susceptibility to all persuasion strategies. Social Astuteness has affected the susceptibility to persuasion strategies other than the Authority strategy. Interpersonal Influence influenced susceptibility to persuasion strategy other than Liking and Scarcity. The ability to build a network affected the susceptibility to other persuasion strategies other than Reciprocation strategy. Political skill is one of the factors affecting nurses' susceptibility to persuasion strategies. It should be considered that nurses are sensitive to different persuasion strategies, and sub-dimensions of political skill affect their susceptibility to different persuasion strategies.

Keywords: susceptibility to persuasion strategies, politic skill, nurse, hospital


Detay

İÇERİK