TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: Çalışma Ekonomisi

Fatma Dila TAŞDEMİR, Ayhan UÇAK
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KADIN İSTİHDAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Kadınların işgücüne katılım oranlarının erkeklerin işgücüne katılım oranlarına kıyasla daha düşük olması gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genelinde görülen bir durumdur. Ataerkil toplum yapısı ve sosyo-kültürel yapı kadın işsizliğini arttıran temel sebepler arasında yer almaktadır. Evlilik, hamilelik, doğum, aile içi bakım sorumlulukları, kadınlara daha fazla iş yükleyen cinsiyetçi roller arasında yer alıp kadınların işgücü piyasasına dahil olamama sebeplerinden bazılarıdır. Bu çalışmada Türkiye işgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne sermek amacıyla; aranılan iş şekli, aranılan iş, en son çalışılan işteki durum, iş arama süresi, işten ayrılma nedeni değişkenleri ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet farklılığının ele alınan değişkenler üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kadın, İşsizlik, aranan iş, iş arama süresi, Ki-kare analizi.


A STUDY ON WOMEN'S EMPLOYMENT IN THE TURKISH ECONOMY
 
The fact that the labor force participation rate of women is lower than that of men is an important problem for developed and developing countries. Patriarchal social structure and socio-cultural structure are among the main reasons that increase women's unemployment. Marriage, pregnancy, birth, family care responsibilities are among the sexist roles that put more work on women and are some of the reasons why women cannot participate in the labor market.In order to reveal the gender inequalities in the labor market in Turkey, in this study; The relationship between the searched job type, the searched job, the status at the last job, the job search time, the reason for leaving the job variables and the gender variable is analyzed. As a result of the analysis, it is seen that gender difference created significant differences on the above mentioned variables.

Keywords: Female, unemployment, searched job, job search time, Chi-square analysis.


Detay

İÇERİK