TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: Finans

K. Batu TUNAY, Necla TUNAY
İKİLİ BANKA SİSTEMLERİNDE TİCARİ BANKA İSTİKRARININ MAKRO-FİNANSAL BELİRLEYİCİLERİ
 
Bu çalışma, ikili bankacılık sistemlerinde ticari banka piyasasında istikrarın makro ekonomik ve finansal değişmelerden nasıl etkilendiğinin belirlenmesini hedeflemektedir. Ayrıca İslami bankaların varlığının ticari bankaların makro-finansal değişimlere tepkilerinde bir değişime neden olup olmadığı da araştırılmaktadır. Çalışmada ikili banka sistemi olan ve olmayan ülkelerden meydana gelen karma bir örneklem üzerinden, havuzlanmış regresyon modelleriyle analizler yapılmıştır. Banka istikrarı, literatürde yaygın olarak kullanılan z skoru ve takipteki kredilerin toplam kredilere oranı olarak iki alternatif ölçüt kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, makro-finansal değişkenlerin banka istikrarını güçlü şekilde etkilediğini göstermektedir. İkili banka sistemlerinin banka istikrarını yükselttiğine dair açık bir bulguya ulaşılamamıştır. Buna karşılık örneklemdeki ülkelerin gelir veya refah düzeylerinin banka istikrarı ile güçlü bir ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İkili banka sistemi, ticari bankalar, banka istikrarı, havuz regresyon.


MACRO-FINANCIAL DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANKING STABILITY IN DUAL BANKING SYSTEMS
 
This study aims to determine how stability of the commercial banking market in dual banking systems is affected by macroeconomic and financial changes. It is also investigated whether the presence of Islamic banks causes a change in commercial banks' response to macro-financial changes. In the study, analyzes were conducted with pooled regression models over a mixed sample of countries with and without a dual banking system. Bank stability has been analyzed using two alternative criteria, which is widely used in the literature the z score and the ratio of non-performing loans to total loans. The findings show that macro-financial variables strongly affect bank stability. There is no clear evidence that Islamic banking in dual banking systems improve bank stability. On the other hand, it was observed that the income or welfare levels of the countries in the sample had a strong relationship with bank stability.

Keywords: Dual banking system, commercial banks, bank stability, pooled regression


Detay

İÇERİK