TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Nazlı Ece BULGUR, Emel ESEN
İŞ HAYATINDA SEBAT, UMUT VE KARİYER İYİMSERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 
Günümüz koşullarındaki değişiklikler, iş hayatında kullanılan kavramlarda da değişikliklere yol açmaktadır. Değişimler iş hayatına yansıdığında da çalışanların gözlemlenen durumlarında değişiklik meydana gelmektedir. İş hayatında ortaya çıkan konularda iş görenlerin farklı durumlara ilişkin farklı duygu demetlerinden beslendikleri görülmektedir. Bunun sebebi olarak iş görenlerin iş hayatlarında karşılaştıkları farklı hususlar olmaktadır. İş görenlerin farklı konulara karşı dirayet göstermeleri ve değişimlere adapte olmak amaçlı göstermiş oldukları çabalar, beslemiş oldukları umutlar ve kariyer basamaklarında ilerlemeyi problemlerin olduğu durumlarda dahi kariyerleriyle ilgili iyimserliği, pozitifliği bırakmadıkları birçok araştırma konusuna konu olmaktadır. İş görenlerin zorlu durumlar karşısında göstermiş oldukları azim, sebat çalışanların iş hayatlarında ilerlemelerine yön verebilecek olan bir psikolojik sermaye olarak bakılmaktadır. Sebat kavramına ilaveten çalışanların umutlarını kaybetmemeleri veya kaybetmemek için çaba sarf etmeleri de inceleme konusu olan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Kariyer iyimserliğinin de bu konularda önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapılmakla beraber sebat ve umut kavramlarıyla ilişkilendirilmesi kavramın önemini gösteren bir işaret olmaktadır. Çalışmanın amacı, iş hayatında bu kavramların birbirleriyle ilişkilerinin ve etkilerinin ortaya konmasıdır. Çalışmanın sonucunda ortaya konan hipotezlere bakıldığında araştırmanın tüm hipotezleri kabul edilmekle beraber değişkenler arasındaki ilişkiler anlamlı ve pozitif bir sonuç ortaya koyulmuştur

Anahtar Kelimeler: Sebat, Umut, Kariyer İyimserliği


THE RELATIONSHIP BETWEEN GRIT, HOPE AND CAREER OPTIMISIM AT WORK
 
Changes in today's conditions direct changes in the concepts used in business life. When the changes are reflected in business life, they bring about a change in the situations observed in employees. It is seen that those who work on issues that arise in business life are fed by different emotions about different situations. The reason for this is that there are different issues that employees encounter in their business lives. The efforts of the employees to show resistance to different issues and to adapt to changes, the hopes they have nurtured, and the optimism about their careers, even in cases where there are problems in career steps, are the subject of many research topics. The perseverance of the employees in the face of difficult situations is regarded as a psychological capital that can guide the progress of the employees in their business life. In addition to the concept of persistence, the employees' efforts to keep their hopes or not lose their hopes emerge as a matter of investigation. Although it is emphasized that career optimism has an important place in these issues, its association with the concepts of persistence and hope is an indication of the importance of the concept. As the concepts that constitute the purpose of the study, it constitutes the basis of the study that it is a research conducted to reveal how these concepts are related to each other and their effects in business life create a situation on generations. Considering the hypotheses put forward at the end of the study, although all the hypotheses of the study were accepted, the relationships between variables were found to be significant and positive.

Keywords: Grit, Hope, Career Optimism


Detay

İÇERİK