TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: Pazarlama

Hüseyin SAYIN
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
Günümüzde, örgütlerin büyümesi sonucunda yönetimlerinin karmaşık hale gelmesi, uzmanlaşmanın artması ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması örgütlerde iletişimin önemini arttıran başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Bireysel ve örgütsel karmaşık yapı, birbirleriyle ancak etkili bir örgütsel iletişim sayesinde uyumlu ve sistemli bir şekilde bütünlük oluşturabilir. Böylece, iletişim örgütte yer alan en önemli süreçlerden birisi olmakta ve örgütsel performans üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Bir örgütün etkinliği temel olarak iyi bir yönetim gerektirdiği kadar, iyi bir iletişime de bağlıdır. Bir organizasyonda gerek grup üyeleri arasında, gerekse diğer örgütsel üyeler ve gruplarla başarılı bir iletişim kurulması halinde ancak başarıya ulaşılabilir ve yüksek performans elde edilebilir. Buradan hareketle, çalışmanın amacı bankacılık sektörü çalışanları için örgütsel iletişimin örgütsel performansa etkisini belirlemektedir. Regresyon analizi sonucunda, örgütsel iletişim 1 br. arttığında örgütsel performans boyutunun 0.398 br. artacağı belirlenmiştir. Böylece, örgütsel iletişimin örgütsel performans üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel İletişim, Örgütsel Performans, İstatistik Analiz


THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A CASE OF BANKING SECTOR
 
Today, as a result of the growth of organizations, the complexity of their management, the increase in specialization and the acceleration of technological developments are among the main factors that increase the importance of communication in organizations. Individual and organizational complex structure can only form integrity with each other in a harmonious and systematic way through effective organizational communication. Thus, communication is one of the most important processes in the organization and has great effects on organizational performance. The effectiveness of an organization basically depends on good communication as well as good management. Success and high performance can only be achieved in an organization if successful communication is established between group members and with other organizational members and groups. Hence, the aim of the study is to determine the effect of organizational communication on organizational performance for banking sector employees. As a result of the regression analysis, organizational communication 1 unit when it increases, the organizational performance dimension is 0.398 unit it has been determined that it will increase. Thus, it has been seen that organizational communication has a positive effect on organizational performance.

Keywords: Organizational Communication, Organizational Performance, Statistical Analysis


Detay

İÇERİK