TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: İstatistik

Furkan Fahri ALTINTAŞ
SOSYAL GELİŞME PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRLMESİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Ülkelerin kendilerinin ve birbirlerinin sosyal gelişim performansları hakkında farkındalık oluşturulması için ülkelerin sosyal gelişim performanslarının ölçümünün ülkelerin nitelikli sosyal politika oluşturmalarında çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın birinci amacı, 2020 yılı için G7 grubu ülkelerine göre Sosyal Gelişim Endeksi’ni oluşturan bileşenlerin önemlilik derecelerini Entropi yöntemi ile hesaplamaktır. Araştırmanın ikinci amacı ise Entropi tabanlı Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile söz konusu ülkelerin sosyal gelişme performanslarını tespit etmektir. Son olarak araştırmanın üçüncü amacı, ülkelerin Sosyal Gelişme Endeks değerleri ile Entropi tabanlı GİA, MAUT, WASPAS, COPRAS, EDAS, ARAS ve TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri kapsamında tespit edilen ülkelerin sosyal gelişme performans değerleri arasındaki ilişkileri ölçmektir. Bulgulara istinaden G7 grubu ülkelerine göre Sosyal gelişim Endeksi’ni oluşturan en önemli bileşenin Kapsayıcılık olduğu belirlenmiştir. Entropi tabanlı Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre ülkelerin sosyal gelişim performansları Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD olarak sıralanmıştır. Araştırma kapsamında ülkelerin Sosyal Gelişim Endeks değerleri söz konusu Entropi tabanlı Çok Kriterli Karar Verme teknikleri çerçevesinde en fazla ilişkiyi Gri İlişkisel Analiz yöntemi sonucu tespit edilen değerler ile sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla Sosyal Gelişim Endeksi, Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile genel anlamda açıklanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Gelişme, Sosyal Gelişme Endeksi, Entropi, Gri İlişkisel Analiz


EVALUATION OF SOCIAL DEVELOPMENT PERFORMANCES USING THE ENTROPY-BASED GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD: G7 GROUP COUNTRIES EXAMPLE
 
Measuring the social development performances of countries in order to create awareness about the social development performances of the countries themselves and each other has a very important effect on the quality social policies of the countries. In this context, the first aim of the study is to calculate the significance levels of the components that make up the Social Development Index for 2020 according to the G7 group countries using the Entropy method. The second aim of the study is to determine the social development performances of these countries with the Entropy-based Gray Relational Analysis method. Finally, the third purpose of the study is to measure the relationships between the Social Development Index values of the countries and the social development performance values of the countries determined within the scope of Entropy-based GIA, MAUT, WASPAS, COPRAS, EDAS, ARAS and TOPSIS Multi-Criteria Decision Making methods. Based on the findings, it was determined that the most important component of the Social Development Index according to the G7 group countries is inclusiveness. According to the Entropy-based Gray Relational Analysis method, the social development performances of the countries are ranked as Canada, Japan, Germany, France, Italy, United Kingdom and USA. Within the scope of the research, it was found that the Social Development Index values of the countries provided the most relationship with the values determined as a result of the Gray Relational Analysis method within the framework of the mentioned Entropy-based Multi-Criteria Decision Making techniques. Therefore, it has been concluded that Social Development Index can be explained in general terms with the Gray Relational Analysis method.

Keywords: Development, Social Development Index, Entropy, Gray Relational Analysis


Detay

İÇERİK