TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 24  Alan: İşletme

Reyhan ADEMOĞLU, Serdar BOZKURT
ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILAMALARININ İŞE ADANMIŞLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde organizasyonlar, değişen rekabet koşullarında hayatta kalabilmek için en önemli faktörlerden birinin doğru ve etkili insan kaynakları yönetimi olduğunun bilincindedir. Ancak yeni yönetim anlayışları, eğitim seviyesinin artması, gelişen teknoloji, piyasadaki değişimler, çalışanların yönetimiyle ilgili süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda da çalışanların organizasyonlarına olan bağlılıkları ve motivasyonları azalmaktadır. Performans beklentilerini gerçekleşmeyen yöneticiler, bağlılık ve verimliliği arttırmak için arayış içine girmektedir. Bu doğrultuda, iş yaşamındaki bireylerin tutum ve davranışlarının belirleyicisi konumundaki kavramlar olarak görülen psikolojik sözleşme ve işe adanmışlık, çalışan ve organizasyon arasındaki ilişkileri açıklamada yararlı olabilmektedir. Ayrıca çalışanların tutum ve davranışlarını anlayabilmek için algılarının bilinmesi de gerekmektedir. Psikolojik sözleşmeler ve işe adanmışlık, yöneticilere bu perspektifi sunabilen araç ve yöntemler niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, çalışan ile organizasyon arasındaki ilişkiyi güçlendiren psikolojik sözleşme ile işe adanmışlık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma, Türkiye’de havacılık sektöründe çalışan 199 kişinin katılım sağladığı anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; havacılık sektöründeki çalışanların psikolojik sözleşme algılarının işe adanmışlık düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışanların işe adanmışlık düzeyleri üzerinde, psikolojik sözleşme boyutlarından ilişkisel psikolojik sözleşmenin pozitif etkisi olduğu, işlemsel psikolojik sözleşmenin ise negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik sözleşme ve işe adanmışlık arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin hem teoriye hem de uygulamaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, İşe Adanmışlık, Havacılık Sektörü, Çalışan, Yönetici


INVESTIGATION OF THE IMPACT OF EMPLOYEES PSYCHOLOGICAL CONTRACT PERCEPTIONS ON THEIR WORK ENGAGEMENT: A RESEARCH IN THE AVIATION SECTOR
 
Today, organizations are aware that one of the most important factors to survive in changing competitive conditions is correct and effective human resources management. However, new management approaches, an increase in education level, developing technology, and changes in the market, make the processes related to employees' management difficult. As a result, the commitment and motivation of the employees to their organizations decrease. Managers whose performance expectations are not met seek to increase commitment and productivity. In this respect, psychological contract and work engagement, which are seen as the concepts that determine individuals’ attitudes and behaviors in business life, can be useful in explaining the relationships between employee and organization. It is also necessary to know the perceptions of employees to understand their attitudes and behaviors. Psychological contracts and c work engagement are tools and methods that can present this perspective to managers. This study's primary purpose is to examine the relationship between psychological contract and work engagement, which strengthens the relationship between employee and organization. In line with this objective study, 199 participants working in the aviation industry in Turkey was conducted with survey method that allows participation. The data obtained through the questionnaire were analyzed with the SPSS program. As a result of the research, it has been concluded that the psychological contract perceptions of the aviation sector employees affect their level of work engagement. Also, it was concluded that the relational psychological contract, which is one of the psychological contract dimensions, positively affects the employees’ level of work engagement. In contrast, the transactional psychological contract has a negative effect. It is thought that determining the relationships between psychological contract and work engagement will make significant contributions to both theory and practice.

Keywords: Psychological Contract, Work Engagement, Aviation Sector, Employee, Manager


Detay

İÇERİK