TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 24  Alan: İşletme

Muhammed GÜN, İlker CALAYOĞLU
GELENEKSEL PERFORMANS DEĞERLEME ORANLARININ EKONOMİK KATMA DEĞERE OLAN ETKİSİ: TARIM VE HAYVANCILIK ENDEKSİ UYGULAMASI
 
Bu çalışmada geleneksel performans değerleme oranları ile ekonomik katma değer (EVA) tahmin edilmeye çalışılmıştır. Araştırmalar, 01.01.2013-31.12.2019 tarihleri arasındaki Borsa İstanbul AŞ’de yer alan tarım ve hayvancılık sektöründeki bir şirkette gerçekleştirilmiştir.Regresyon analizleri SPSS 20 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Regresyon analizinde EVA bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Aktif karlılık, öz sermaye karlılığı, hisse başı kar, Fiyat/ Kazanç oranı, Piyasa Değeri/Defter değeri ve satışların getirisi oranları bağımsız değişken olarak kabul edilmiştir. 63 adet regresyon modeli oluşturulmuştur. En anlamlı olan modellerden en yüksek açıklama gücüne sahip olan modeller belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Aktif karlılık ve satışların getirisi bağımsız değişkenleri ile açıklanma gücü %99,1 olan anlamlı ve oto korelasyonu olmayan bir model tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Performans Ölçütleri, Ekonomik Katma Değer, Regresyon


EFFECT OF TRADITIONAL PERFORMANCE VALUATION RATIOS ON ECONOMIC VALUE ADDED: AGRICULTURE AND LIVESTOCK SECTOR APPLICATION
 
In this study, it has been tried to predict the economic value added (EVA) with traditional performance appraisal rates. The researches were carried out in a company in the agriculture and livestock sector in Borsa Istanbul AŞ between 01.01.2013-31.12.2019. Regression analyzes were calculated using the SPSS 20 program. EVA was accepted as the dependent variable in the regression analysis. Return on assets, return on equity, earnings per share, price / earnings ratio, market value / book value and return on sales ratios are accepted as independent variables. 63 regression models were created. Among the most meaningful models, the models with the highest explanatory power were determined and interpreted. With the independent variables of return on assets and return on sales, a model with an explanation power of 99.1%, meaningful and not auto correlated was determined.

Keywords: Traditional Performance Metrics, Economic Value Added, Regression


Detay

İÇERİK