TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 24  Alan: Maliye

Mehmet KARAKAŞ
MÜKELLEFLERİN VERGİ KAÇIRMA VE VERGİ AFLARINA İLİŞKİN TUTUM VE ALGILARI: DİYARBAKIR VE YALOVA ÖRNEĞİ
 
Vergi, bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, tasarruflarında, harcamalarında azalmalara neden olmaktadır. Mükelleflerin vergi kaçırmasının nedenlerinden birisi olan bireysel yüklerin fazlalığı azaltılmalıdır. Bu durum aynı zamanda vergi denetimlerinin artırılması ile desteklenmelidir. Vergi aflarına bir kez daha yer verilmeyeceğine dair garanti mükelleflere verilmelidir. Böylece dürüst mükelleflerin de vergi kaçırmaya yönelme potansiyeli ortadan kaldırılmış olacaktır. Vergiye ilişkin tepkilerin analiz edilmesi ve dolayısıyla vergiden istenen gelirin elde edilmesi açısından yapılan ampirik çalışmalar önemlidir. Mükelleflerin vergiye ile ilgili bakış açılarının tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması bütünlüklü bir yapının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmada, vergi kaçırma ve nedenleri, vergi affı ile ilgili Yalova ve Diyarbakır illerinde 465 kişi ile yapılan anketle elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. İl farkı gözetilmeksizin çeşitli gelir gruplarına vergi aflarını nasıl karşıladıkları sorulmuş, ankete katılan asgari ücret ve bordrolu çalışanların %85-90’ı vergi aflarına ilişkin bakışlarının olumsuz olduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Kaçırma, Vergi Afları, Diyarbakır, Yalova


BEHAVIORS AND PERCEPTIONS OF THE TAXPAYERS FOR TAX EVASION AND TAX AMNESTY: DİYARBAKIR AND YALOVA CASE
 
Tax causes a decrease in the disposable income, savings and expenditures of the individuals. The excess of individual burdens, one of the reasons for tax evasion by taxpayers, should be reduced. This situation should also be supported by increasing tax inspections. The guarantee that tax amnesties will not be given once again should be given to taxpayers. Thus, the potential of honest taxpayers to turn to tax evasion will be eliminated. Empirical researches are important especially in terms of realizing a good analysis of responses of taxpayers’ and obtaining expected income from taxation. Determination of tax-related perspectives of taxpayers and taking necessary measures provide a sound taxation system completely. In this study, tax amnesty, reasons of tax evasion for not paying taxes have been taking into account in Yalova and Diyarbakır. The survey was conducted with 465 people in the above mentioned provinces. Regardless of the province, various income groups were asked how they met their tax amnesties, and 85-90% of the minimum wage and payroll employees who participated in the survey stated that their view on tax amnesties was negative.

Keywords: Tax,Tax Evasion,Tax Amnesty, Diyarbakır, Yalova


Detay

İÇERİK