TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: Gelişme İktisadı

Sefa ÇELİK, Sevim AKYÜZ, Ayşen E. ÖZEL, Mustafa TURHAN, Serkan TUNÇ
VİRÜSLERİN LİPİT ZARININ YOK EDİLMESİ ÜZERİNE ELEKTRİKSEL UYARIMIN ETKİSİNİN RAMAN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, elektriksel simülasyon ile virüslerin lipid zarının yok edilmesi moleküler modelleme ile incelenmiştir. Sabunun, virüsün lipit çift tabakalı zarını bozarak doğrudan saldırdığı iyi bilindiğinden, insan vücut sıvılarının elektriksel simülasyonları ile sabun oluşumu, salin ve yağ ilaveli salin solüsyonları kullanılarak modellenmiştir. Yağ, lipid zarı için bir model olarak kullanılmış ve moleküler yapısal değişiklikler, Raman spektroskopisi kullanılarak izlenmiştir.Sonuçlar, 10 dak. süresince kare dalga dc akım 10V kullanılarak elektrik simülasyonları yapıldığında, asidik salin ortamın bazik ortama dönüştüğü ve sabun oluşturarak eklenen yağı yok ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi; Virüsler; Lipid; Elektriksel Uyarım; Moleküler Modelleme; Raman Spektroskopisi


RAMAN SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ELECTRICAL STIMULATION ON DESTROYING LIPID MEMBRANE OF VIRUSES
 
In this study, the destruction of the lipid membrane of viruses by electrical simulation was investigated by molecular modeling. Since it is well known that soap directly attacks the virus by disrupting its the lipid bilayer membrane, the formation of soap by electrical simulations of human body fluids were modeled, using saline and oil added saline solutions. Oil was used as a model for lipid membrane and molecular structural alterations were followed by using Raman spectroscopy. The results indicated that when electrical simulations were performed by using square wave dc current 10V for 10 m duration, the acidic saline environment converted to basic environment, which destroyed the added oil by formation of soap.

Keywords: Economy; Viruses; Lipid; Electrical Stimulation; Molecular Modeling; Raman Spectroscopy


Detay

İÇERİK