TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: Finans

Yalçın İNAN
ALACAK SİGORTASININ ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: BİST 30 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 
Çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören ilk otuz şirketin alacak sigortası yaptırmaları durumunda elde edecekleri ekonomik kayıp/kazançlarının analiz edilmesidir. Analizler yapılırken şirketleri bağımsız denetim ve faaliyet raporlarından faydalanılmıştır. Kesinleşmiş 2018 yıl sonu verileri üzerinden yapılan analizlerde şirketlerin alacak sigortası yaptırmasının dip toplamda ekonomik kazanç elde etmelerini sağlayacağına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında; alacak sigortası yaptıran şirketlerin prim maliyetlerinin, batak hale dönüşen alacaklarına kıyasla daha düşük seyrettiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alacak Sigortası, BİST 30, Alacak Sigortası Faydaları, Sigorta, Türkiye’de Sigortacılık.


THE ROLE OF THE CREDIT INSURANCE IN CREDIT RISK MANAGEMENT: AN APPLICATION ON BIST 30 COMPANIES
 
The purpose of the study; gain/loss analyse of publicly-traded top thirty companies in Istanbul Stock Exchange which have credit insurance coverage. Independent Audit and Annual reports of the companies are used in process of the analysis. In the analyses made based on the finalized 2018 year-end data, it was found that companies' credit insurance would enable them to make a total economic gain. In this regard, it is possible to observe that the premium costs of the companies that have insurance coverage are lower than their receivables that become swamps.

Keywords: Credit Insurance, Istanbul Stock Exchange, Benefits of Credit Insurance, Insurance, Insurance in Turkey.


Detay

İÇERİK