TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 22  Alan: Maliye

Emrah Eray AKÇA, Harun BAL
TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA LİNDER HİPOTEZİ’NİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME: ÇEKİM MODELİNDEN BULGULAR
 
Bu çalışmada 2003-2018 dönemi kapsamında Türkiye’nin mal ihracatında Linder Hipotezi’nin geçerliliği ampirik olarak sorgulanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen analizler aynı zamanda Türkiye’nin ihracatına yön veren faktörlerin ne olduğu sorusuna da yanıt vermektedir. Çalışmanın analizinde Çekim modelinden faydalanılırken, ekonometrik modelin tahmin sürecinde Sabit Etkiler, Hausman-Taylor ve Amemiya-MaCurdy yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmanın bulguları, temel Çekim değişkenlerinin teorik beklentileri karşıladığını gösterirken, Linder Hipotezi’nin Türkiye’nin ihracatı için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin ihracatında ticaret ortağı ülke ile olan tercih benzerliklerinden ziyade, faktör donatımı farklılıkları etkin rol oynamaktadır. Bu bulgu, Türkiye’nin ihracatında dikey uzmanlaşmanın artan önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda hedeflenen ihracat seviyesine erişimin küresel değer zincirlerine eklemlenmedeki başarılı performansa bağlı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İkili İhracat Akımları, Linder Hipotezi, Çekim Modeli, Panel Veri Analizi


AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON VALIDITY OF LINDER HYPOTHESIS IN TURKEY’S EXPORT: THE FINDINGS FROM GRAVITY MODEL
 
In this study, the validity of Linder hypothesis on Turkey's goods exports is empirically questioned in 2003-2018 period. Analysis carried out for this purpose also serve to answer the question of what factors shaping the exports of Turkey. While the Gravity Model is used in the analysis of the study, Fixed Effects, Hausman-Taylor and Amemiya-MaCurdy methods are used in the estimation process of the econometric model. The findings of the study show that basic Gravity variables meet theoretical expectations, but not validity of Linder Hypothesis for Turkey's exports is reached. In this context, Turkey's goods exports are determined by differences in factor endowments rather than similarity preferences between country pairs. These finding refers to importance of increased vertical specialization for Turkey’s export. In this context, it can be said that access to the targeted export level depends on successful performance in joining global value chains.

Keywords: Bilateral Export Flows, Linder Hypothesis, Gravity Model, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK