TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 22  Alan: Halkla İlişkiler

Tuvana CÜRE, Emel ESEN, Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
ÇEVRESEL AÇIKLAMALARDA GRAFİKLERİN ROLÜ: TÜRKİYE’DEN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 
Şirketler, çevresel risklerini değerlendirmek ve izlemek, sosyal ve çevresel eylemleri ile ilgili mesajlar yollamak amacıyla raporlarında, çevresel konulardaki bilgileri gönüllü olarak açıklarlar. Kurumsal raporlarda grafikler, ekonomik, sosyal ve çevresel bilgilerden oluşan sürdürülebilirlik performansını iletmede kullanılan güçlü iletişim araçlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlarında bir iletişim aracı olarak kullanılan grafiklerdeki çevresel açıklamaların nasıl yapıldığını açıklamak ve grafiklerdeki çevresel açıklamaların düzeyi ile firma büyüklüğü, ROA, ROE ve ESG skoru arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Örneklem, Borsa Istanbul (BIST) sürdürülebilirlik endeksinde yer alan belli şirketlerden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarında yer alan toplam 275 grafik, tanımlayıcı istatistiklerle açıklanmış ve çevresel açıklamalar, büyüklük, ROA, ROE ve ESG performansı arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular, büyüklük ile çevresel açıklamalar arasındaki ilişkinin negatif olduğunu göstermektedir. ROE, ROA ve ESG performansı ile grafiksel açıklama düzeyi arasında herhangi bir ilişki ortaya çıkmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Açıklamalar, Grafikler, Sürdürülebilirlik Raporları, Ekonomik, Sosyal, Çevresel Bilgi


THE ROLE OF GRAPHS IN ENVIRONMENTAL DISCLOSURES: AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY
 
Companies voluntarily disclose environmental information in their reports to send messages about their social and environmental actions and monitor and evaluate environmental risk factors by using many ways. Graphs in corporate reports are one of the most powerful communication tools which convey sustainability performance-related information- economic, social and environmental information to the stakeholders. The purpose of the study is to investigate how environmental issues are disclosed in graphs as a way of communication channel used in sustainability reports of a developing country, Turkey and to determine how the extend of environmental disclosure in graphs are related to size, ROA, ROE and ESG (environmental, social and governance) scores. The sample consists of firms listed on the Borsa Istanbul (BIST) Sustainability Index. Listed companies’ sustainability reports for the year of 2018 are analyzed. Total 275 graphs in sustainability reports of the selected companies were examined by descriptive analysis and the correlation and regression analysis were used to statistically test the relationship between environmental disclosure and size, ROA, ROE and ESG performance. The findings indicated that there is a negative correlation between size and the amount of environmental disclosure in graphs. ROE, ROA and ESG performance do not have any significant association with graphical disclosure level.

Keywords: Environmental Disclosures, Graphs, Sustainability Reports, Economic, Social, Environmental Information


Detay

İÇERİK