TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 21  Alan: İktisat

Ferdi ÇELİKAY, Ahmet TEKİN, Esra DOĞAN
VERGİ DENETİM MEKANİZMASININ CAYDIRICILIĞINA İLİŞKİN AMPRİK BİR İNCELEME
 
Bu çalışmanın amacı, Türk Vergi Sisteminde mükelleflerin perspektifinden vergi denetim mekanizmasının caydırıcılığını ortaya koyabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın temel hipotezi “Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik düşünceleri üzerinde denetim mekanizmasının caydırıcı etkisi vardır” şeklinde belirlenmiştir. Hipotezin sınanması sürecinde 587 mükellefe ilişkin örneklem kullanılarak denetim mekanizmasının caydırıcı etkisini ortaya koymaya yönelik ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda “vergi kaçırmaya olumsuz bakışı olanların vergi denetim mekanizmasının caydırıcı etkisinin bulunduğunu” düşündükleri; “vergi kaçırmaya olumlu yaklaşanların ise “vergi denetim mekanizmasının caydırıcı etkisinin bulunmadığını” düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca analiz sonucunda elde edilen diğer bulgulara göre vergi kaçırmaya bakış ile denetim mekanizmasının caydırıcılık etkisi arasında diğer faktörlerden bağımsız olarak doğrudan doğruya ilişki bulunduğu söylenebilir. Bu doğrultuda kısa vadede denetimin etkinliğini artıracak şekilde denetim şeklinin, unsurlarının ve sıklığının yeniden düzenlenmesi, uzun vadede ise mükelleflerin vergiye yönelik olumsuz algılarının olumluya dönüştürülmesine imkân sağlayacak idari, mali ya da politik önlemler alınması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçırma, Vergi Denetimi, Denetim Mekanizması, Denetimin Caydırıcılığı


AN EMPIRICAL REVIEW ON DETERRENCE OF TAX AUDITING MECHANISM
 
The aim of this study is to reveal the deterrence of tax auditing mechanism from the perspective of taxpayers in Turkish Tax System. For this purpose, the main hypothesis of the study is that “the auditing mechanism has a deterrent effect on taxpayers' thoughts about tax evasion ”. In the process of testing the hypothesis, an empirical analysis has been conducted to determine the deterrent effect of the control mechanism by using 587 taxpayer samples. As a result of the analysis, “those who have a negative view of tax evasion think that the tax auditing mechanism has a deterrent effect; those who have a positive approach to tax evasion think that the tax auditing mechanism has no deterrent effect. In addition, according to other findings obtained from the analysis, it can be said that there is a direct relationship between the view of tax evasion and the deterrence effect of the audit mechanism, independent of other factors. In this respect, it is thought that to reorganize the audit method, elements and frequency in order to improve the effectiveness of the audit in the short term, financial or political measures should be taken to enable the tax perceptions of taxpayers to be transformed into positive in the long term.

Keywords: Tax Evasion, Tax Audit, Audit Mechanism, Deterrent of Audit


Detay

İÇERİK