TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Uluslararası İktisat

Uğur AKKOÇ, Hasan ŞAHİN
ÜLKELER ARASI GELİR YAKINSAMASI: DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE BETA YAKINSAMASI TAHMİNİ
 
Ülkeler arası gelir dağılımındaki adaletsizliğine ilişkin analizler, ekonomik büyüme ve yakınsama süreçlerini detaylı şekilde incelemeyi gerektirmektedir. Yakınsama sürecinin nasıl işleyeceğinin bilinmesi, gelir dağılımının seyri hakkında fikir sahibi olmayı sağlamaktadır. Bu bağlamda, yakınsama hipotezinin teorik ve ampirik analizleri literatürdeki önemini ve güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada, yakınsamanın teorik arka planına ve yakınsama türlerine dair detaylı bir inceleme sunulması ve panel yaklaşımı kullanılarak ülkeler arası Beta gelir yakınsamasına dair bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 1999-2013 yıllarını kapsayan dönemde verilerine ulaşılabilen 31 ülke için koşullu yakınsama hipotezi sınanmıştır. Yapılan analizde yakınsamanın varlığı kadar, yakınsamanın hızına da odaklanılmıştır. Panel veri kullanılan bu analizde, büyüme regresyonlarının tahmini için en uygun yöntem olduğu düşünüldüğü için GMM tahmin yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, örneklem dahilinde ülkeler için zayıf bir yakınsamayı hipotezini destekleyecek bulgulara erişilmiştir. Öte yandan, iktisadi büyümeye dışa açıklık, yatırım ve toplam faktör verimliliğinin pozitif katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen ilişkinin zaman boyutunun derinliği ile doğru orantılı şekilde artan, literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldığında düşük sayılabilecek yakınsama hızları rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Yakınsama, Panel Veri Ekonometrisi, Gelir, Toplam Faktör Verimliliği


INCOME CONVERGENCE BETWEEN COUNTRIES: ESTIMATION OF BETA CONVERGENCE BY DYNAMIC PANEL DATA METHOD
 
Analysis of inequality in income distribution among countries require a detailed examination of the processes of economic growth and convergence. Knowing how the convergence process will work provides insight into the course of the income distribution. In this context, the theoretical and empirical analyses of the convergence hypothesis remain important and up-to-date in the literature. In this study, it is aimed to obtain findings on Beta income convergence between countries by using panel approach. For this purpose, conditional convergence hypothesis has been tested for 31 countries whose data can be reached in the period covering 1999-2013. The analysis focuses on the speed of convergence as well as the presence of convergence. In this analysis using panel data, GMM estimation method was used since it is thought to be the most suitable method for estimating growth regressions. In this context, findings have been reached to support the hypothesis of weak convergence for countries within the sample. On the other hand, openness, investment, and total factor productivity contributed positively to economic growth. Convergence rates, which can be considered as low when compared with the results in the literature, have been reported increasing in direct proportion with the depth of time dimension of the relationship examined.

Keywords: Economic Growth, Convergence, Panel Data Econometrics, Income, Total Factor Productivity


Detay

İÇERİK