TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2901  Sayı: 20  Alan: Ekonometri

Funda H. SEZGİN
AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN PATENT BAŞVURULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BİR ANALİZİ
 
Bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabetçilik stratejisi, şirketler için sürdürülebilir rekabet gücü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve ülkeler için toplumun yüksek refahı için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada, AR-GE'deki üniversite endüstri işbirliğinin patent başvuruları üzerindeki etkilerini araştırdık. 2019 yılında 108 ülke verisine istatistiksel teknikler kullandık. Ar-Ge'de patent başvuruları için Ar-Ge'de Düşük-Yüksek ve Orta-Yüksek seviye üniversite endüstri işbirliğine sahip gruplar arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi. Öte yandan, patent başvuruları için Ar-Ge'de Düşük-Orta seviye üniversite endüstri işbirliğine sahip gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Araştırma bulgularına göre, Ar-Ge'de üst düzey üniversite sanayi işbirliğinin patentlenebilir ürün ve hizmetleri etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu ve bu nedenle kamu ve özel sektörün sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için Ar-Ge'deki işbirliğini daha verimli bir şekilde arttırması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Sanayi İşbirliği, Patent Başvuruları, Bilim-Teknoloji-Yenilik


AN ANALYSIS OF EFFECTS OF UNIVERSITY INDUSTRY COLLABORATION IN R&D ON THE PATENT APPLICATIONS
 
Science-technology-innovation based global competitiveness strategy is vital to achieve sustainable competitiveness for the firms and sustainable economic growth and high level welfare of the society for the countries. In this study, we investigate the effects of university industry collaboration in R&D on the patent applications. We used statistical techniques to the data for 108 countries the year 2019. It is found that there is significant difference among groups having Low-High and Medium-High level university industry collaboration in R&D for patent applications. On the other hand, it is found that there is not significant difference among groups having Low-Medium level university industry collaboration in R&D for patent applications. According to research findings, it is concluded that high level university industry collaboration in R&D is one of the most important factor affecting patentable product and services for this reason public and private sector must increase their collaboration in R&D more efficiently in order to achieve sustainable growth.

Keywords: University industry collaboration, Patent Applications, Science-technology-innovation


Detay

İÇERİK