TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Uluslararası İktisat

K. Batu TUNAY, Necla TUNAY
MAKRO FİNANSAL ŞOKLAR VE BANKA KRİZLERİNİN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
2008 Küresel Krizinin ardından makro ekonomik ve finansal değişkenlerin finansal krizler, özellikle de banka krizleri üzerindeki etkisi daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Uygulamalı çalışmaların bulguları hem finansal varlık fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar hem de büyüme ve enflasyon gibi önemli makro ekonomik göstergelerin krizlerle güçlü karşılıklı etkileşimleri olduğu yönündedir. Ancak bu çerçevede makro finansal değişkenlerle banka krizleri ilişkisi fazla araştırılmadığı görülür. Önemli bir yükselen ekonomi olan Türkiye yakın geçmişinde üç önemli banka krizi yaşanmış olması nedeniyle böyle bir araştırma için uygun bir örnek teşkil etmektedir. Çalışmada 1986 ile 2019 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak olası makro finansal şoklar ile banka krizleri arasındaki ilişkiler simüle edilmiş, karşılıklı etkileşimlerin varlığı ve gücü araştırılmıştır. Analiz yöntemi olarak Qual-VAR modelinden hareketle geliştirilen BL-VAR modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, banka krizleri ile makro finansal değişkenler arasında güçlü karşılıklı etkileşimler bulunduğunu göstermektedir. Banka krizleri kur, faiz ve borsa endeksi gibi finansal değişkenlerdeki şoklardan çok daha güçlü şekilde etkilenmektedir. Buna karşın olası banka krizlerinin başta büyüme ve enflasyon gibi makro ekonomik göstergeler olmak üzere tüm değişkenleri güçlü şekilde etkilediği gözlenmiştir. Üstelik bu karşılıklı etkileşimler uzun bir süreye yayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Makro finansal şoklar, banka krizleri, BL-VAR modelleri


INTERACTION OF MACRO FINANCIAL SHOCKS AND BANKING CRISES: CASE OF TURKEY
 
After the 2008 Global Crisis, the impact of macroeconomic and financial variables on financial crises, especially bank crises, has been begun discussed more. The findings of the applied studies show that both macroeconomic fluctuations in financial asset prices and important macroeconomic indicators such as growth and inflation have strong interactions with crises. However, in this context, it is seen that the relationship between macro financial variables and bank crisis is not investigated. Turkey which is an important emerging economies and experienced three major banking crisis in the recent history, creates a suitable example for such a study. In this study, the relations between possible macro financial shocks and bank crises were simulated by using quarterly data between 1986 and 2019, and the existence and strength of interactions were investigated. The BL-VAR model developed from the Qual-VAR model was used as the analysis method. The findings show that there are strong interactions between bank crises and macro financial variables. Bank crises are more strongly affected by shocks in financial variables such as exchange rate, interest rate and stock exchange index. However, it was observed that possible bank crises strongly affected all variables, especially macroeconomic indicators such as growth and inflation. Moreover, these interactions last for a long time.

Keywords: Makco financial shocks, banking crises, BL-VAR models


Detay

İÇERİK