TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: İstatistik

Burcu KILINÇ SAVRUL, Onur YAĞIŞ
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNİN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BRICT VE MINT EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
 
Bu çalışmada, BRICT ve MINT ekonomileri olarak bilinen Brezilya, Çin, Endonezya Hindistan, Meksika, Nijerya, Rusya, Türkiye ve Güney Afrika için yenilebilir enerji üretimi, kişi başına düşen reel gelir, sanayi hacmi ve ticaret değişkenlerinin CO2 emisyonu üzerindeki etkileri, [1996-2014] dönemine ait yıllık veriler kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı; yatay kesit bağımlılığını ve ortak faktörleri göz önünde bulunduran ikinci kuşak birim kök testlerinden Hadri-Kurozumi (2012) testiyle incelenmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Westerlung-Edgerton (2007) LM bootstrap testiyle incelenmiş, eşbütünleşme analizinden sonra uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için uzun dönem regresyon katsayıları Ortak İlişkili Etkiler (Common Correlated Effect-CCE) modeli yöntemi kullanılmıştır. Yenilebilir enerji üretimi, kişi başına düşen reel gelir, sanayi hacmi ve ticaret değişkenlerinin CO2 emisyonu üzerindeki etkilerine bakıldığında yenilenebilir enerji üretimi ve kişi başına düşen reel gelirin negatif, sanayi hacminin ise pozitif istatistiki olarak anlamlı etkilerinin oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir enerji üretimi, kişi başına düşen reel gelir, sanayi hacmi, ticaret CO2 emisyonu, BRICT ve MINT ekonomileri, Panel Veri Analizi


THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY GENERATION ON CO2 EMISSIONS: PANEL DATA ANALYSIS FOR BRICT AND MINT ECONOMIES
 
In this study known as BRICT and MINT economies; Brazil, China, India Indonesia, Mexico, Nigeria, Russia, Turkey and South Africa, for renewable energy production, per capita real income, industrial capacity and trade variables and their impact on CO2 emissions, [1996-2014] period of the horizontal section, using annual data. The data were analyzed by using data analysis method. Stability of series; Horizontal cross-sectional dependence and common factors were taken into consideration by Hadri-Kurozumi (2012) test which is one of the second generation unit root tests. Westerlung-Edgerton (2007) LM bootstrap test was used to determine long-term regression coefficients after cointegration analysis. Common Correlated Effect (CCE) model method was used. As a result of the study; When the effects of renewable energy production, real income per capita, industrial volume and trade variables on CO2 emissions are examined, it is seen that renewable energy production and real income per capita negative industrial volume have positive statistically significant effects.

Keywords: Renewable Energy Generation, Real İncome Per Capita, İndustrial Volume, Trade CO2 Emission, BRICT and MINT Economies, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK