TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Tarım Ekonomisi

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI
KIRSAL HALKIN GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GELİŞTİRME ADIMLARI
 
Günümüz şartlarında ülkelerin nüfus artışlarına paralel ekonomik sıkıntılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlardaki hızlı değişim, günümüzde kalkınmayı daha önemli hale getirmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlerdeki artan nüfus baskısını azaltmak için kırsalda yaşayanların girişimci olmalarını sağlamak ve kırsal halkın yerinde kalmasını sağlamak için girişimci ruhunun geliştirilmesi önemli bir etkendir. Çalışmada girişimci ruhunun ne olduğu ve girişimci ruhunun geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır. Kırsal halkın girişimciliğinin teşvik edilmesinin yolları irdelenmiştir. Girişimcilik ruhu çocukluktan başlayan, bireyin yetiştiği ortam, sosyo-kültürel yapı, eğitim, ekonomik gelişmeler, devlet politikaları, girişimcilik altyapısı olarak finans kaynakları, fiziksel alt yapı, yönetim becerileri, teknoloji ve iç pazarın dışa açık olması gibi pek çok faktör etkilemektedir. Bu çalışma ile kırsal halkın girişimcilik ruhunu geliştirmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimci ruhu, Kırsal kalkınma, Kırsal halk, Girişimcilik


STEPS TO DEVELOP THE ENTREPRENEURSHİP SPİRİT OF RURAL PUBLİC
 
In today's conditions, it causes the economic problems of the countries in parallel to the population increases. For this reason, rapid change in economic, social, cultural and technological areas in the globalized world has made development more important today. Developing the entrepreneurial spirit is an important factor to ensure that rural residents are entrepreneurs and to keep the rural population in place to reduce the increasing population pressure in cities, especially in developing countries. In this study, entrepreneurial spirit and ways of developing entrepreneurial spirit were investigated. Ways of encouraging the entrepreneurship of rural people have been explored. Entrepreneurship spirit affects many factors starting from childhood, the environment where the individual grows, socio-cultural structure, education, economic developments, state policies, financial resources as entrepreneurship infrastructure, physical infrastructure, management skills, technology and the openness of the internal market.With this study, suggestions have been made for the rural people to develop the spirit of entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Spirit, Rural Development, Rural Public, Entrepreneurship


Detay

İÇERİK