TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Çalışma Ekonomisi

Büşra UZKURT
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KADINLARIN KARİYER ENGELLERİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın temel amacı, kadınların kariyer engelleri algılarının demografik değişkenlere (yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, gelir seviyesi, firmadaki pozisyon, çalışılan işyeri sayısı ve çalışma süresi) göre farklılık gösterip göstermediğinin ölçülmesidir. Araştırma için gerekli veriler, Ankara’da faal halde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki kadın çalışanlardan anket yoluyla elde edilmiştir. Kariyer engellerini ölçmek için İnandı vd (2009) tarafından geliştirilen 26 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, bu OSB’lerde çalışan kadınlar arasından Basit Tesadüfi Örneklem yoluyla seçilen 600 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında, kadın çalışanlardan elde edilen veriler doğrultusunda örneklemin demografik özelliklerinin belirlendiği temel istatistikler hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise Tek Yönlü Varyans Analizi aracılığıyla demografik değişkenlere göre kadınların kariyer engelleri algılarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ölçülmüştür. Analiz sürecinin üçüncü aşamasında ise geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile Açıklayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, kadın çalışanların medeni durumuna göre toplumsal cinsiyet kalıp yargıları durumuna ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kadın çalışanların yaş durumuna göre; çalışma saati, ekonomik durum ve yaş durumuna ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın bulgularının özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan kadınlar üzerinde yapılmış az sayıda çalışmalardan biri olması açısından literatüre önemli bir katkı sağlayacağı ve uygulama açısından da önemli ipuçları taşıdığı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Engelleri, Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet Algısı, İşgücü Piyasası, İmalat Sanayi


EVALUATION OF WOMEN'S PERCEPTIONS OF CAREER BARRIERS ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES
 
The main purpose of this study is to measure if the perception of women employees related with their career barriers differs according to demographic variables (age, marital status, number of children, education level, income level, position in the firm, number of the previous work places, and duration of working hours). The data that is necessary for this research were collected via survey method from Organized Industrial Zones located in Ankara. In order to measure career barriers, a scale consisting of 26 expressions developed by İnandı et al (2009) was used. Survey forms were distributed to 600 women employees who were determined by simple random sampling method within 8 Organized Industrial Zones located in Ankara. In the first stage of the study, basic statistics were calculated that determine demographic characteristics of the sample on the basis of data obtained from female employees. While, in the second stage it was measured by using one way variance analysis whether there is a meaningful change in the perception of women employees according to the demographics variables. Finally for the third phase, validity and reliability analyses were performed accompanied with Explanatory Factor Analysis. As a result of the analyses, a meaningful difference was determined in their views on the status of gender stereotypes according to the martial status of women employees. In addition to this, according to their age status; differences were observed in their view related with duration of working hours, economic status and age status. This study is the first one to examine the relationship between the perception of women employees related with their career barriers and their organizational commitment to the enterprises on manufacturing industry. So, it’s expected that the findings will make an important contributions to the existing literature and organizations in manufacturing industry.

Keywords: Career Barriers, Women Employment, Social Gender Perception, Labor Market, Manufacturing Industry


Detay

İÇERİK