TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Uluslararası İktisat

Ayfer GEDİKLİ, Seyfettin ERDOĞAN
AZERBAYCAN’IN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
SSCB’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, diğer geçiş sürecinde olan ülkelere benzer sancılar ve yapısal sorunlar yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca tarım ülkesi olan Azerbaycan’da 1990’ların ortasından itibaren petrolün ülkenin en önemli kaynağı haline gelmesi ile birlikte “doğal kaynak talihsizliği” ve “Hollanda Hastalığı” gibi sorunlar gündeme gelmiş, devlet bu risklere karşı belli tedbirler almaya çalışmıştır. Bu çerçevede bu çalışmada, tek doğal kaynağın ihracatına bağlı olan ekonomilerin karşılaştıkları problemlere benzer sorunlar yaşayan Azerbaycan’ın makroekonomik performansı vaka analizi olarak incelenecek, uygulanan makroekonomik politikalar, karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Makroekonomik Performans, Petrol


AN INVESTIGATION OF MACROECONOMIC PERFORMANCE OF AZERBAIJAN
 
After the collapse of the USSR, Azerbaijan declared its independence in 1991, and is experiencing pains and structural problems similar to other transition economies. Although Azerbaijan had been an agricultural country for decades, oil has become the most important resource of the country in mid 1990’s. This transformation brought problems such as “natural resource curse” and “Dutch Disease”. The government tried to take certain precautions against these risks. In this vein, in this study, the macroeconomic performance of Azerbaijan, facing the similar problems of economies dependent on the export of natural resources will be analyzed as a case study. Besides,the macroeconomic policies applied, the problems encountered and solutions for these problems will be presented.

Keywords: Azerbaijan, Macroeconomic Performance, Oil


Detay

İÇERİK