TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Çalışma Ekonomisi

Kübra ARICI, Murat ÇİFTÇİ
HEMŞİRELİK İSTİHDAMINDA BÖLGESEL UZMANLAŞMA VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ
 
Hasta bakımı insanlık tarihi kadar eskidir. Hasta bakımını odak noktasına alan hemşirelik mesleğinin kökenleri de binlerce yıl öncesine kadar dayandırılmaktadır. İlk dönemlerde ağırlıklı olarak erkek mesleği olma özelliği göstermiştir. Ancak zamanla hemşirelik mesleğinde kadın ağırlığı baskın hale gelmiştir. Türkiye’de ise hemşirelik faaliyetlerinin meslek haline dönüşümü dünya geneliyle örtüşerek Kırım Savaşı sonrasında başlamıştır. Ancak esas gelişimini, diğer pek çok alanda olduğu gibi cumhuriyet sonrasında gerçekleştirmiştir. Günümüz Türkiyesi’nde artık olgunlaşmış bir hemşirelik mesleğinin varlığı söz konusudur. Hemşirelik mesleğinde olgunlaşma evresine geçildiği günümüzde, meslekle ilgili politika sorunu hemşirelerin bölgesel dağılımının bölgesel uzmanlaşma yol açıp açmadığı ve sosyoekonomik gelişmişlikle ilişkisinin mevcut olup olmadığı noktasıdır. Bu çalışmada da hemşirelerin illere göre dağılımlarına dayanarak önce hemşirelik istihdamında bölgesel uzmanlaşma düzeylerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise bölgesel uzmanlaşma düzeyini temsil eden LQ değerleriyle sosyoekonomik gelişmişliğin ulusal ölçekte en popüler göstergesini oluşturan sege değerleri arasındaki ilişki düzeyleri sorgulanmıştır. Elde edilen bulgularsa hemşirelik istihdamında bölgesel uzmanlaşma düzeyi ile illerdeki sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık yönetimi, sağlık sistem ve politikası, sosyal politika, bölge bilim, hemşirelik


THE RELATIONSHIP BETWEEN REGIONAL SPECIALIZATION AND SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN NURSING EMPLOYMENT
 
Patient care is as old as humanity’s history. Nursing care which takes patient care as its focal point is based on thousand years old roots. In the early eras, nursing care was mainly a male based business. But with time passing, woman became more dominant in nursing care. In Turkey, conversion of nursing care outputs into a business overlaps with worldwide as it starts after the Crimean War. But main progress actualized after the Turkish Republic era just like many other areas. In today’s Turkey it can be mentioned that there is a matured nursing care business. In today’s matured nursing care business era, the main topic is whether the policy issue about this occupation causes nurses’ regional dispersion to become regional specialization and whether this policy issue has a relationship with socioenomical development. In this study, firstly in nurses’ employment regional specialization levels is determined based on nurses’ dispersion according to provinces. In the second phrase, relationship levels between LQ values which represent regional specialization levels and sege values which is the most popular scale that representing socioeconomic development in national scale, is questioned. According to the findings, it can be supported that there is a meaningful negative correlation between regional specialization in nursing care employment and socioeconomical development levels in provinces.

Keywords: Health management, health system and policy, social politics, regional science, nursing


Detay

İÇERİK