TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

Selim AYKAÇ, Mustafa Emre CİVELEK
MOBIL TELEFON ABONELIĞININ İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırmada cep telefonu aboneliği ile ihracatın ithalatı karşılama oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, cep telefonu aboneliğinin ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma sorusu, bir ülkedeki cep telefonu kullanımının dış ticaret üzerindeki etkisini sorgulamaktadır. Bu çalışmada internet teknolojisinin gelişme sürecine ve dış ticaret kavramına değinilmiştir. Bununla beraber ihracatın ithalatı karşılama oranı incelenmiştir. Küreselleşme kavramı, cep telefonu girişim oranı ve dış ticaret kavramını etkileyen bir faktör olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda cep telefonu kullanımı ile dış ticaret arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın hipotezi desteklenmektedir. Bu sonuca göre cep telefon aboneliği oranının ülkenin ihracatı üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu Aboneliği, İhracat-İthalat Kapsamı Oranı, Küreselleşme, Dış Ticaret


THE EFFECT OF MOBILE PHONE SUBSCRIPTION RATE ON EXPORT-IMPORT COVERAGE RATIO
 
In this research, the relationship between the mobile phone subscription and the import coverage ratio by export is examined. The main objective of this research is to examine the impact of the mobile phone subscription on the import coverage rate by exports. The research question inquires the effect of mobile phone penetration in a country on foreign trade. In this paper, the development of internet technology is mentioned. The concept of foreign trade has been examined. The import coverage rate by exports has been examined. The concept of globalization has been addressed as a factor affecting the concept of mobile phone penetration and foreign trade. A significant relation was found between the mobile phone usage and foreign trade as a result of analyses in this study. The hypothesis of the reseach is supported. This means that the effect of mobile phone subsciptions on export-import coverage ratio is statistically significant.

Keywords: Mobile Phone Subscription, Export-Import Coverage Ratio, Globalization, Foreign Trade


Detay

İÇERİK