TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 19  Alan: İktisat

Gülay TAMER
YÖNETİCİLERİN UYGULADIKLARI MOTİVASYON TEKNİKLERİNİN İŞGÖRENLERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ: BİR UYGULAMA
 
Çalışanlar yöneticilerinin sergilediği davranış ve tutumları örgütün kurumsal yapısının temsilcisi olarak kabul eder ve yöneticisine duyduğu güveni tüm kuruma genelleştirebilirler. Bunun sonucunda, çalışan yöneticisi ile olan etkileşiminde örgüte güven duyup duymama konusunda da karar vermektedir. Bu araştırmanın amacı, hastanelerde görev yapan sağlık personelinin yöneticiye güven algısının ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırma İstanbul ilinin Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Kağıthane Devlet Hastanelerinde 600 personel ile gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi örneklem modeli kullanılmıştır. Hastanede çalışan personelin yöneticiye güven düzeylerini cinsiyet, çalışılan bölüm açısından, çalışma şekli, çalışma süresi, aylık gelir yeterliliği gibi değişkenlere göre anlamlı farklılaştığı, diğer değişkenler açısından anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güven, Yöneticiye Güven, Lider Üye Etkileşimi


THE EFFECT OF THE MOTIVATION TECHNICS USED BY MANAGERS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THEIR WORKERS ANDAN APPLICATION
 
Motivation is one of the factors that enable effective and efficient performance of talents and power. For this reason, the effect of motivation methods used by managers in increasing social efficiency and organizations is very important.The aim of the researcher is to determine the perceptions of managers about health workers. The study was carried out by applying questionnaires and scale to 229 participants, 46 of whom were managers and 183 of them were employed in 3 different health institutions. In order to determine numerical outcome of the effect of motivation techniques used by managers to increase productivity, a data analysis software which is called “SPSS 20” was utilized in this study. The aim of this study was to investigate the ideal productivity and motivation perceptions of health professionals and managers working in healthcare institutions. Data were collected from a total of 229 individuals, including the questionnaire, the manager of the organization (46 managers) and the employee (183 healthcare professionals).

Keywords: Productivity, Motivation, Performance, Business Management, Quality


Detay

İÇERİK